Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Wiliczkiewicz

Urodził się 28 lipca 1954 r. w Mościsku (powiat Dzierżoniów). Szkołę podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego ukończył w rodzinnym mieście. Studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1979 r., Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Instytucie Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W lipcu 1979 r. został wcielony do służby wojskowej w Szkole Oficerów Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, którą ukończył w 1980 r. ze stopniem oficerskim podporucznika, a po dodatkowym kilkumiesięcznym przeszkoleniu w 1986 r. otrzymał stopień porucznika. Od 1980 r. zatrudniony w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej na etacie asystenta, a następnie starszego asystenta (od 1983 r). W 1988 r. po przedłożeniu rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ pochodzenia włókna surowego na zmiany składu treści jelit i trawienie węglowodanów strukturalnych u gęsi” (promotor – prof. dr hab. Dorota Jamroz) uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki i został zatrudniony na stanowisku adiunkta, gdzie pracuje

do chwili obecnej. W roku 2007 nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki na podstawie rozprawy pt. „Polisacharydy nieskrobiowe ziarna zbóż i ich wpływ na trawienie i mikroflorę przewodu pokarmowego u kurcząt, kaczek i gęsi”.

Odbył staże naukowe w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka, Akademii Rolniczej w Nowym Sadzie (Jugosławia), Akademii Rolniczej w Brnie (Czechy) oraz BASF (Niemcy).

Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt kierunku zootechnika (2008–2012), promotor 10 prac magisterskich. Był recenzentem w przewodzie doktorskim. Autor 152 publikacji (w tym 81 oryginalnych prac twórczych). Wyniki prac prezentował na 66 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest specjalistą w dziedzinie żywienia i fizjologii żywienia zwierząt oraz metodyki badań naukowych.

Za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną wyróżniony był 6 nagrodami Rektora oraz otrzymał Wyróżnienie Rektora AR we Wrocławiu za działalność naukową i dydaktyczną (2001).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec