Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zofia
Więckowicz

Urodziła się 30 kwietnia 1946 r. we Wrocławiu. W rodzinnym mieście uczęszczała do IV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, a następnie rozpoczęła studia w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1969 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1975 r. na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Określenie przestrzennej równowagi produkcji rolniczej jako podstawa programowania prac urządzeniowo-rolnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego wsi”. Stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego nadała jej Rada Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w 1982 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Metodyczne podstawy analizy struktury przestrzenno-gospodarczej rolnictwa dla potrzeb kompleksowego urządzania obszarów wiejskich”. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymała w 1993 r.

Kierownik Katedry Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich w latach 1990–2006, prodziekan dla kierunku geodezja i kartografia w latach 1999–2005.

Od 1992 r. kierownik studiów podyplomowych wycena nieruchomości, a od 2005 r. studiów podyplomowych zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Ekspert w zakresie gospodarki przestrzennej oraz wyceny nieruchomości. Członek wielu organów doradczych na szczeblu rządowym i samorządowym, w tym m.in. Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Państwowej Rady Nieruchomości, a także ekspert Sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, opiekun merytoryczny prac nad „Strategią rozwoju obszarów wiejskich woj. dolnośląskiego”. Wielokrotnie wchodziła w skład komisji konkursowych na projekty badawcze KBN, Zespołu Problemowego Kształcenia Kadr dla Gospodarki Przestrzennej (przy prezydium KPZK PAN), Rady Programowej dwumiesięcznika „Wycena”, Rady Programowej miesięcznika „Rzeczoznawca Majątkowy”, Rady Naukowej serii „Administratio Locorum” czasopisma „Acta Scientiarum Polonorum”, przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego periodyku „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska” wydawanego przez Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska.

Wypromowała 5 doktorów, obecnie opiekuje się 3 doktorantami oraz 145 magistrantami. Opracowała 7 superrecenzji dla CK ds.TNiSN, 3 oceny dorobku związane z wnioskiem o tytuł naukowy, 6 ocen dorobku rozpraw habilitacyjnych, 8 ocen dorobku w związku z wnioskiem o stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, 2 recenzje wydawnicze prac habilitacyjnych, 21 recenzji rozpraw doktorskich. Recenzent ponad 100 publikacji naukowych oraz 97 projektów badawczych (grantów).

Autorka 4 podręczników, 6 skryptów, 3 książek z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wyceny nieruchomości, a także 205 publikacji naukowych, w tym 78 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swych prac prezentowała na kilku konferencjach międzynarodowych i wielu ogólnokrajowych. Uczestniczy w kształceniu kadr rządowych i samorządowych z zakresu gospodarki przestrzennej, strategii rozwoju obszarów wiejskich, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Twórca wrocławskiej szkoły wyceny nieruchomości.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, medalem „Za Zasługi dlaAkademii Rolniczej we Wrocławiu”, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, medalem „Za Zasługi dla Wydziału” nadanym przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu”, Złotą Odznaką Honorową SGP, Honorową Odznaką „Za Zasługi Dla Geodezji i Kartografii”, Srebrną Odznaką Honorową NOT, odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Wyróżniona nagrodą Ministra Rolnictwa, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 22 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz godnością Honorowego Członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec