Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maciej
Ugorski

Urodził się 20 kwietnia 1949 r. w Wałbrzychu. Uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie XI Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1973, uzyskując dyplom lekarza weterynarii z wyróżnieniem. Tytuł naukowy doktora nauk przyrodniczych, nadany przez Radę Naukową Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, otrzymał w roku 1978 na podstawie rozprawy pt. „Badania naturalnych końskich przeciwciał skierowanych przeciwko interpolimerowi styrenu z bezwodnikiem maleinowym”. Natomiast tytuł doktora habilitowanego nauk przyrodniczych został mu przyznany w roku 1990 po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Rola glikosfingolipidów w ekspresji fenotypu nowotworowego” również przez Radę Naukową Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

W latach 1981–1984 był stypendystą Narodowego Instytutu Chorób Nowotworowych (National Cancer Institute) w Bethesdzie k. Waszyngtonu (USA), odbywając tam staż naukowy w Zakładzie Biochemii Instytutu Patologii. W latach 1989–1992 ponownie przebywał w USA na długoterminowym stażu naukowym w Instytucie Patologii i Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii. Na przełomie lat 1996/1997 przebywał jako visiting professor w Zakładzie Biologii Komórki College of Medicine and Technology w miejscowości Tao-yuan na Tajwanie.

Pracę rozpoczął w Zakładzie Biochemii Instytutu Nauk Fizjologicznych Wydziału Weterynaryjnego w 1972 r. Po otrzymaniu dyplomu lekarza weterynarii powołany został na stanowisko asystenta w roku 1973. W tym samym roku przeszedł do pracy w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, gdzie pozostaje na stanowisku docenta od roku 1992. Od sierpnia 1999 r. pełni obowiązki kierownika w nowo powołanym Laboratorium Glikobiologii w tymże Instytucie.

Na stanowisko kierownika Katedry Biochemii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej powołany został w 1997 r., natomiast na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej mianowany został 1 listopada tegoż roku. Od roku 1999 pełni funkcję prodziekana ds. współpracy z zagranicą i nauki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

W latach 1992–1995 pełnił funkcję przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, a od 1995 do 1998 r. członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Był między innymi przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, który odbył się we Wrocławiu we wrześniu 1995 r., członkiem Komitetu Organizacyjnego światowego Sympozjum GLYCO XII (Kraków, 1993), Międzynarodowej Konferencji „Cell adhesion molecules in tumor progression” (Wrocław, 1997), Satelitarnego Sympozjum EFIS 2000 „Glycoimmunology of inflammation and cancer” (Wrocław, 2000). Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Współczesna Onkologia”, w latach 1996–1998 był redaktorem międzynarodowego czasopisma „Trends in Glycoscience and Glycotechnology”. W latach 1995–1996 był członkiem Sekcji Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki Komitetu Badań Naukowych, uczestnicząc w jej pracach w trakcie IX, X, XI i XII konkursu projektów badawczych.

Promotor 2 przewodów doktorskich oraz 5 prac magisterskich. Wykonał 5 recenzji w przewodach doktorskich oraz kilkudziesiąt projektów badawczych.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 104 publikacje naukowe, w tym 35 prac oryginalnych, 14 prac przeglądowych, 54 komunikaty na kongresy naukowe oraz współautorstwo podręcznika „Immunocytochemia” (1999). Wyniki badań naukowych prezentował na konferencjach zagranicznych oraz w ramach wykładów prowadzonych w wielu krajach Europy, USA i Japonii.

Zainteresowania naukowe dotyczą mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Obecnie zajmuje się biologią nowotworów oraz diagnostyką molekularną drobnoustrojów i badaniami nad szczepionkami podjednostkowymi.

Wyróżniony Zespołową Nagrodą Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec