Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Twardoń

Urodził się 23 września 1953 r. w Skotnicy, woj. łódzkie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcacego w Oleśnie Śląskim odbył w latach 1972–1978 studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w roku 1978 dyplom lekarza weterynarii. Po studiach rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej – do tytułu profesora włącznie. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ odsadzania nowo narodzonych cieląt lub ssania wymienia na przebieg inwolucji macicy i płodność matek”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie rozrodu zwierząt Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu nadała mu na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Studia nad immunoprofilaktyką bakteryjnych schorzeń gruczołu mlekowego z użyciem szczepionki Mastivac”. W kwietniu 2000 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rozrodu Zwierząt i Klinice Położniczej. W 2002 r. uzyskał naukowy profesora nauk weterynaryjnych, a w roku 2008 mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów fizjologii i patologii rozrodu oraz gruczołu mlekowego zwierząt gospodarskich. Wiedzę z zakresu rozrodu rozszerzał na licznych stażach naukowych i zawodowych krajowych oraz zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, we Francji, w Szwajcarii. Całokształt jego dorobku naukowego obejmuje ok. 185 prac naukowych. Wypromował 5 doktorów nauk weterynaryjnych, a następnych 5 prac doktorskich jest w fazie realizacji. Jest współautorem 3 podręczników akademickich. Od wielu lat zajmuje się zaburzeniami płodności krów z wysoką wydajnością mleczną. W 2003 r. otrzymał tytuł specjalisty z zakresu rozrodu zwierząt. Jest praktykującym lekarzem weterynarii, sprawuje nadzór nad rozrodem w wielu fermach bydła mlecznego.

Od początku pracy zawodowej wykazuje dużą aktywność w szkoleniu podyplomowym lekarzy weterynarii, zootechników, hodowców i osób związanych z hodowlą zwierząt. W Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej przez dwie kadencje był członkiem rady oraz przewodniczącym komisji szkoleń, organizując co miesiąc szkolenia dla lekarzy weterynarii. Jest kierownikiem studiów specjalizacyjnych z zakresu rozrodu zwierząt dla lekarzy weterynarii, które ukończyło do tej pory 140 osób. Od 1988 r. jest organizatorem cyklicznych, corocznych, międzynarodowych konferencji naukowych w Polanicy Zdroju dotyczących rozrodu bydła, w których uczestniczy ok. 300 osób, lekarzy weterynarii i hodowców. Pełnił i pełni szereg funkcji na Uczelni, jak też w kraju. Pełnił funkcję kierownika Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, w latach 2002–2008 prodziekan a od 2008 r. dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jest członkiem KomitetuNauk Weterynaryjnych PAN, Komitetu Biologii Rozrodu PAN, Zarządu Głównego PTNW oraz przewodniczącym Komisji…, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”, Odznaką Meritus ... oraz wielokrotnie nagrodami Rektora. Otrzymał dyplom oraz „Centaura” – statuetkę: nauka – praktyce im. prof. Tadeusza Konopińskiego, w uznaniu zasług za wybitne osiągnięcia teoretyczne i praktyczne w hodowli i produkcji bydła, świń i drobiu oraz za dotychczasowy dorobek naukowy, dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny w tej dziedzinie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec