Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Danuta
Mierzwa

Urodziła się 27 kwietnia 1952 r. w Łosiowie (woj. opolskie). Szkołę podstawową ukończyła w 1967 r. W 1971 r. zdała maturę w Liceum Ekonomicznym we Wrocławiu i rozpoczęła studia na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 1975 r. uzyskała dyplom magistra i zaczęła pracę w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych. Od 1991 r. pracuje w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych. W 2005 r. otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego, a od 2006 r. jest kierownikiem Zakładu Ekonomii i Nauk o Przedsiębiorstwie.

Stopień doktora nauk rolniczych nadała jej Rada Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu w 1982 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ działalności pozarolniczej na produkcję rolną w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (na przykładzie woj. wałbrzyskiego)” (promotor – prof. dr hab. Teodor Nietupski). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii został jej nadany w 2003 r. uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Restrukturyzacja i perspektywy rozwoju spółdzielni mleczarskich regionu dolnośląskiego na tle rozwiązań francuskich”.

W pracy badawczej zajmuje się zarządzaniem przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów spółdzielczych, prawem spółdzielczym krajów UE, funkcjonowaniem rynku mleczarskiego oraz różnymi formami integracji rolników.

W latach 1994–1998 odbyła staże naukowe we Francji – we wszystkich organizacjach sektora spółdzielczości rolniczej oraz w INRA, spółdzielni mleczarskiej Coralis w Rennes, Izbie Rolniczej w Montmorbillon.

Promotor 1 rozprawy doktorskiej oraz 16 prac magisterskich. Wykonała recenzje 6 rozpraw doktorskich, 4 książek oraz 103 artykułów naukowych. Opublikowała 114 oryginalnych prac twórczych. Napisała monografię pt. „W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej” oraz skrypt pt. „Ekonomia. Elementy teorii mikro- i makroekonomii”. Brała udział w 22 międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych.

Studia i badania prowadzone we Francji spowodowały, że jest specjalistą w zakresie problematyki spółdzielczości rolniczej. Przeniosła na grunt polski nie tylko nowe koncepcje teoretyczne, ale także bogactwo doświadczeń spółdzielczości francuskiej i innowacji w zakresie zarządzania i funkcjonowania spółdzielni w warunkach integracji i globalizacji rynków rolnych.

Współpracuje z ESSEC-IMIA (Międzynarodowy Instytut Zarządzania) w Paryżu. Jest członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Krajowej Radzie Spółdzielczości w Warszawie.

W uznaniu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych otrzymała 8 razy nagrodę Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec