Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marek Wojciech
Lorenc

Urodził się 28 maja 1950 we Wrocławiu. W 1969 r. podjął studia geologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył w roku 1974.

Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, zajmując kolejno stanowiska: inżyniera, asystenta, starszego asystenta, adiunkta i docenta. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 r. na podstawie rozprawy pt. „Petrogeneza enklaw w masywie granitoidowym Strzelina”. W 1995 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Rola magm zasadowych w ewolucji granitoidów na podstawie wybranych przykładów” . Oba stopnie naukowe zostały mu nadane przez Radę Naukową Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie.

W 2002 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa i Architektury Krajobrazu (od 2006 r. w Instytucie Architektury Krajobrazu) Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wypromował 2 doktorów i jest promotorem w 1 otwartym przewodzie doktorskim, wypromował 43 magistrów inżynierów architektury krajobrazu i 18 inżynierów architektury krajobrazu, a w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu – 57 licencjatów turystyki.

Wykonał 1 recenzję zagranicznej rozprawy habilitacyjnej, 24 recenzje wydawnicze, 2 recenzje krajowych projektów badawczych i 1 projektu zagranicznego.

Na jego dorobek składają się: 1 książka, 4 monografie, 7 rozdziałów w monografiach, 65 oryginalnych opracowań naukowych (w tym 13 w czasopismach zagranicznych), 31 popularnonaukowych, 109 popularnych i 31 referatów konferencyjnych.

Odbył długoterminowe staże, m.in. w Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Salamanca, Hiszpania (1980, 1983, 1990, 1991), Universidad Nacional de Tucumán, Argentyna (1986–1987) oraz krótkoterminowe – m.in. na University of Liverpool, Anglia (1990), University of St. Andrews, Szkocja (1990), University College Dublin, Irlandia (1993).

Jest członkiem założycielem International Association for Geotourism oraz European Mining Heritage Network, należy również do Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sekcji Badań Geologicznych Komisji Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Karkonosko-Izerskiego Zespołu Badawczego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy Oddziale we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze, a także Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest członkiem Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Rady Programowej dla kierunku architektura krajobrazu, Rektorskiej Komisji ds. współpracy z zagranicą i regionem oraz Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy. W 2005 r. został mianowany przez Rektora koordynatorem ds. współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Turcja). Od tego samego roku, przez dwie kadencje, na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pełni funkcję prodziekana dla kierunku architektura krajobrazu.

Trzykrotnie został wyróżniony Nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec