Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Władysław
Lorenc

Urodził się 5 lipca 1909 r. w Leżachowie. Naukę rozpoczął w 4-klasowej Szkole Ludowej Męskiej im. Konarskiego w Jarosławcu, przechodząc następnie do Szkoły Wydziałowej Męskiej im. P. Skargi. Naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum nr 2 o profilu matematyczno-przyrodniczym w Jarosławiu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1931 r. W tym samym roku przyjęty został na pierwszy rok studiów zoologicznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu we Lwowie. Studia ukończył w roku 1936, uzyskując stopień magistra filozofii.

Przed ukończeniem studiów, w latach 1933–1936 pracował w Katedrze Zoologii Ogólnej, zajmując się zagadnieniami z dziedziny cytologii i histologii. W latach 1936–1938 był młodszym asystentem w Katedrze Zoologii Ogólnej Uniwersytetu we Lwowie. W tym też okresie (1936–1937) otrzymał stypendium rządowe, odbywał praktykę przedegzaminową z przyrodoznawstwa w X Państwowym Liceum i Gimnazjum we Lwowie. Od roku 1940 pracował jako starszy asystent w Katedrze Histologii i Embriologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, pełniąc w okresie 1944–1945 obowiązki kierownika tej Katedry.

We wrześniu 1945 r. wraz z żoną przyjechał do Wrocławia, a 9 czerwca 1946 r. podczas pierwszej po wojnie uniwersyteckiej promocji doktorskiej na Wydziale Przyrodniczym otrzymał stopień doktora na podstawie pracy pt. „Badania nad wiciowcami z rodzaju Lophomonas”.

Od 1945–1946 r. pracował jako starszy asystent w Katedrze Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a następnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Histologii i Embriologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Od listopada 1946 do marca 1949 pełnił obowiązki adiunkta w Katedrze Fizjologii tego samego wydziału. Od marca 1949 do czerwca 1950 był adiunktem, a następnie zastępcą profesora i kierownikiem Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Brał czynny udział w odbudowie i organizacji od podstaw Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. W styczniu 1950 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu otrzymał temat pracy habilitacyjnej pt. „Morfologiczne przemiany grasicy w rozmaitych okresach życia ssaków ze szczególnym uwzględnieniem śpiączki zimowej”. W 1954 r. został zastępcą profesora, zaś pół roku później Centralna Komisja Kwalifikacyjna Dla Pracowników Nauki przyznała mu tytuł naukowy docenta.

W latach 1946-1948 był organizatorem i pierwszym z wyboru Prezesem AZS we Wrocławiu oraz Wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady PW i WF we Wrocławiu.

Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za zasługi dla odbudowy oraz rozwoju wrocławskiego ośrodka naukowego i sportowego.

Zmarł nagle na zawał serca 17 czerwca 1957 r. Pochowany został na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec