Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Grażyna
Lisińska

Urodziła się 8 stycznia 1941 r. w Górkach Dużych. Szkołę podstawową ukończyła w Tyńcu Małym w roku 1955, a Liceum Ogólnokształcące w Środzie Śląskiej w roku 1959. W tymże roku rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1963 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych nadano jej w 1971 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zmiany w węglowodanach i związkach azotowych podczas suszenia i chłodzenia bulw ziemniaczanych w powietrzu i innych gazach” (promotor – prof. dr hab. Gustaw Sobkowicz), natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii rolnej uzyskała w roku 1982 uchwałą Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ różnych czynników na skład chemiczny bulw ziemniaka i jakość otrzymanych z nich chipsów”. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych został jej nadany w roku 1992. Profesor Grażyna Lisińska reprezentuje dyscyplinę naukową technologia żywności i żywienia, specjalność technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia ziemniaka). Odbyła długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych (Ohio State University), Anglii (Reading University), Niemczech (Instytut für Starke und Kartofeltechnologie) i Grecji (Agricultural University of Athens).

Pełniła funkcje prodziekana ds. studenckich Wydziału Technologii Żywności (1987–1990), kierownika Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa (2004–2009), kierownika Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych tejże Katedry(1993–2009), była członkiem Senackiej Komisji ds. dydaktyki, wychowania i zatrudnienia absolwentów (1987–1990), Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1993–1995), Senackiej Komisji ds. dydaktyki, wychowania i zatrudnienia absolwentów (1987–1990), pełnomocnikiem Rektora ds. wymiany zagranicznej studentów (1991–1994), członkiem Rektorskiej Komisji ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (1997–1999), Wydziałowej Komisji Finansowej (1993–1996), Sądu Koleżeńskiego dla Nauczycieli Akademickich (od 1999 r.), pełniła funkcję przewodniczącej Rady Bibliotecznej (1993–2008) i Komisji Przetargowej ds. zakupu książek i czasopism (od 1999 r.), członek Rektorskiej Komisji do współpracy z zagranicą (od 1993 r.) i Komisji ds. stypendium im. profesora Stanisława Tołpy (od roku 2006).

Była pięciokrotnie powoływana na członka sekcji PO6G Komitetu Badań Naukowych, jest sekretarzem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1999 r.) i od roku 1991 członkiem zespołu redakcyjnego „Food Chemistry”.

Jest promotorem 6 rozpraw doktorskich (w tym 1 z Litwy) oraz 128 prac magisterskich. Wykonała: 1 wniosek na tytuł doktora honoris causa, 2 na tytuł profesora, 3 na stopień doktora habilitacyjnego,1 na stanowisko profesora, 4 – rozpraw habilitacyjnych i 4 – rozpraw doktorskich. Pod jej opieką naukową 5 osób odbyło staże naukowe, w tym 2 osoby z Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego. Jest recenzentem 205 recenzji wydawniczych, w tym 125 publikacji w czasopismach zagranicznych.

Dorobek naukowy obejmuje 254 pozycje, w tym 95 stanowią oryginalne prace twórcze. Jest autorem lub współautorem 10 podręczników m.in. pt. „Potato Science and Technology”, „Molecular structure and function of food carbohydrate”, „Sugar, science and Technology”, „Control of food quality and analysis” wydawnictwa Elsevier Applied Science Publishers oraz 2 skryptów (5 wydań) z zakresu towaroznawstwa i przechowalnictwa produktów rolnych i technologii węglowodanów. Uczestniczyła w konferencjach międzynarodowych w Anglii, Niemczech, USA i na Litwie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej i „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Była wyróżniona dwukrotnie nagrodą Ministra i 25 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec