Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Włodzimierz
Lidtke

Urodził się 10 lutego 1917 r. w m. Ługa (Rosja). Szkołę podstawową i Gimnazjum Humanistyczne ukończył w Wilnie w 1937 r. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wileńskiego. Przerwaną naukę, z powodu wojny, wznowił w 1945 r. na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie. Studia ukończył w 1946 r., uzyskując dyplom inżyniera. Pracę magisterską i egzamin dyplomowy zdał w 1947 r. na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, równocześnie rozpoczął pracę w charakterze asystenta w organizującej się Katedrze Łąkarstwa tej Uczelni.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1951 r. na podstawie rozprawy pt. „Typy roślinności i ich wartość gospodarcza na łąkach okolic Wrocławia irygowanych wodami ściekowymi” (promotor – prof. dr Zygmunt Golonka). W 1955 r. uzyskał tytuł docenta, w 1965 r. profesora nadzwyczajnego, w 1976 r. profesora zwyczajnego.

W 1956 r. przebywał w Instytucie Paszowym – Ługowaja (k. Moskwy), w 1958 r. w Instytucie Użytków Zielonych i Badań Torfowisk – Paulinen – w byłym NRD. W latach 1959–1960 odbył roczny staż w Kanadzie jako stypendysta Fundacji Rockefellera, gdzie przebywał na Uczelni Rolniczej – MacDonald College – Filia Uniwersytetu McGill w Montrealu.

Do specjalności naukowo-zawodowej Profesora zaliczyć należy działy łąkarstwa: klasyfikacja i ocena rolniczo-paszowa użytków zielonych, wartość rolnicza łąk nawadnianych i irygowanych oraz polderów.

Był recenzentem 20 rozpraw habilitacyjnych oraz 8 przewodów doktorskich. Liczba osobiście kierowanych prac magisterskich wynosi ponad 200. Jest autorem lub współautorem 56 prac naukowych. W latach 1955–1958 opracował indywidualnie 2 skrypty akademickie – „Uprawa i użytkowanie obszarów łąkowo-pastwiskowych”.

Sekretarz Koła Łąkarzy i Torfoznawców Sekcji NOT we Wrocławiu (1950–1954), przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (1950–1956). Inspektor – konsultant w Rejonowym Oddziale Wodnych Melioracji Wojewódzkiego Urzędu we Wrocławiu (1949–1957).

Odznaczony Odznaką Honorową Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia Rolniczego w Holandii, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 1000-lecia Państwa Polskiego oraz medalem „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu”.

Zmarł 21 stycznia 2006 r. Spoczywa na cmentarzu Grabiszyńskim.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec