Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Paweł
Licznar

Urodził się 30 marca 1974 r. we Wrocławiu. Szkołę średnią – XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu ukończył w roku 1993. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w roku 1998, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa w zakresie specjalności geotechnika i hydrotechnika.

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowania środowiska otrzymał w 2002 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Modelowanie procesów erozji wodnej w małej zlewni rolniczej”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej po przedłożeniu rozprawy pt. „Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych”.

Odbył długoteminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych (Purdue University, University of Iowa), we Włoszech (Universita di Bologna), w Niemczech (Technische Iniversität Kaiserslauten) oraz staże krótkoterminowe w Niemczech i Słowacji.

Promotor 23 prac magisterskich. Autor i współautor 80 publikacji naukowych, w tym 57 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swych prac prezentował na 7 zagranicznych konferencjach. Jest specjalistą w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych. Współautor 1 patentu.

Wyróżniony krajowymi stypendiami dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2004–2005 oraz 6 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec