Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krzysztof
Kubiak

Urodził się 31 marca 1965 r. w miejscowości Kuźnica Grabowska, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1985 r. ukończył Technikum Weterynaryjne we Wrześni. Studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1991 r. i rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1998 r., a w 2007 r. habilitował się.

Dorobek naukowy obejmuje ogółem 215 pozycji, w tym 128 to prace oryginalne, 30 – prace przeglądowe, 57 – referaty i doniesienia kongresowe i konferencyjne. Jest współautorem 2 książek.

Specjalizuje się w zakresie chorób psów i kotów, szczególnie w dziedzinie gastroenterologii oraz diagnostyki endoskopowej chorób przewodu pokarmowego, układów oddechowego i moczowego tych zwierząt.

Problematyka jego głównych zainteresowań naukowych obejmuje następujące zagadnienia: diagnostyka endoskopowa chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz układu moczowego psów i kotów; etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie wrzodów żołądka u psów, wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na błonę

śluzową żołądka u psów; występowanie w błonie śluzowej żołądka psów i kotów drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter i ich udział w patogenezie chorób tego narządu.

Jest członkiem Zarządu Sekcji Gastroenterologicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, zastępcą kierownika podyplomowych studiów specjalizacyjnych z zakresu chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Od roku 2008 pełni obowiązki prodziekana ds. studenckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec