Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Jarmoluk

Urodził się 19 maja 1955 r. w Jeleniej Górze. W 1974 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Studia na Wydziale Technologii Żywności ukończył w 1982 r. We wrześniu 1982 r. podjął pracę w zespole prof. dr. hab. Zbigniewa Dudy w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych, na stanowisku asystenta stażysty. W tym samym roku odbył 2-miesięczny staż przemysłowy w Zakładach Mięsnych w Rawie Mazowieckiej. Na stanowisko asystenta został mianowany w 1983 r., zaś dwa lata później na stanowisko starszego asystenta.. W latach 1985–1992 odbył czterokrotnie 3-miesięczne staże przemysłowe w szwajcarskiej firmie „Gebrüder Kunz-Fleisch und Wurst-produktions” oraz w 1988 r. 4-miesięczny staż naukowy w Norwegian Food Research Institute w Aas koło Oslo. W roku akademickim 1983–1984 ukończył Studium Podyplomowe Kształcenia i Doskonalenia Dydaktycznego Młodej Kadry Nauczycieli Akademickich przy AR we Wrocławiu. Pracę doktorską pt. „Określenie przydatności cieplnie denaturowanej plazmy krwi w formie livexu – jako zamiennika mięsa bydlęcego do produkcji kutrowanej kiełbasy parzonej (badania modelowe)”, której promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Duda, obronił w 1991 r. i w tym roku został mianowany na stanowisko adiunkta. W roku 2005 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowych w predykcji fizycznych parametrów barwy i tekstury modelowych kiełbas”. W 2007 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Przy jego współopiece (w latach 1982–1993) prace magisterskie wykonało ponad 30 osób, zaś od roku 1994 był promotorem 75 magistrantów. Był 2-krotnie opiekunem studenckich obozów naukowych Koła Technologów Żywności. Prowadził wykłady w ramach Europejskiego Projektu TEMPUS II oraz na wielu szkoleniach regionalnych. 

W latach 1984–1990 brał udział w realizacji badawczych programów międzyresortowych i resortowych. Był pierwszym wykonawcą i kierownikiem grantu badawczego KBN oraz wykonawcą projektu rozwojowego. Obecnie jest kierownikiem własnego projektu badawczego i głównym wykonawcą w projekcie UE „OVOCURA”.

Jego aktualne zainteresowania naukowe ogniskują się na problematyce uwarunkowań surowcowo-procesowych wytwarzania przetworów mięsnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu różnorodnych dodatków funkcjonalnych, możliwości prognostycznego modelowania wybranych parametrów jakości wędlin oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa żywnościowego mięsa i jego przetworów.

Jest współautorem 36 oryginalnych prac, 5 artykułów przeglądowych, 14 prac niepublikowanych, 23 prac zastrzeżonych, 2 patentów i 1 zgłoszenia patentowego.

Jest członkiem Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami oraz Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji. W latach 1999–2001 pełnił funkcję Seniora budowy budynku dla Wydziału Nauk o Żywności. Wielokrotnie reprezentował Uczelnię na zewnątrz, biorąc czynny udział w pracach Komisji Konkursowych Międzynarodowych Targów Spożywczych „Food Targ” i „Taspol” oraz przewodnicząc pracom Jury na Regionalnych Konkursach Wędliniarskich „O Złotą Świnkę”, organizowanych pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego.

Od 2000 r. pełni funkcję Kierownika Laboratorium Technologii i Oceny Jakości Przetworów Mięsnych w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością. Jest autorem kilkunastu opracowań zastrzeżonych, wykonanych dla 10 polskich firm z branży żywnościowej i farmaceutycznej. Prace te związane były głównie z optymalizacją składu preparatów funkcjonalnych dla przetwórstwa mięsa i oceną jakości ich komponentów.

Był wyróżniony 9-krotnie nagrodami Rektora AR we Wrocławiu za działalność naukową oraz 2-krotnie za działalność organizacyjną. W 2001 r. został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec