Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zbigniew
Jara

Urodził się 2 stycznia 1919 r. w Sanoku w rodzinie nauczycielskiej. Po zdaniu matury w 1936 r. w gimnazjum typu humanistycznego rozpoczął studia na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, pracując w latach 1938–1939 jako asystent wolontariusz w Zakładzie Chemii Fizjologicznej i Patologii Ogólnej AMW (kierownik – prof. dr Wacław Moraczewski).

W latach okupacji w tzw. Generalnej Guberni (General Gouvernement) działał w Sanoku i Krośnie Małopolskim w konspiracji (w komórce wywiadu) w SZP (Służba Zwycięstwa Polski), później ZWZ-AK oraz tajnym nauczaniu (na poziomie I klasy gimnazjum). W latach 1942–1944 przebywał we Lwowie, pracując jako laborant w Katedrze Chemii Ogólnej (kierownik – prof. dr W. Moraczewski) przedwojennej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, przemianowanej na tzw. Państwowe Kursy Weterynaryjne (Statliche Tierärztliche Fachkurse), równocześnie kończył studia weterynaryjne. Od lipca 1944 do stycznia 1945 r. po miesięcznym stażu przeddyplomowym pracował w rzeźni miejskiej w Krakowie, gdzie w międzyczasie (1–24.08.1944 r.) więziony był jako zakładnik w obozie koncentracyjnym w Płaszowie. Od lutego do maja 1945 r. pełnił obowiązki sekretarza Studium Weterynaryjnego organizującego się przy Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W końcu czerwca 1945 r. wyjechał do Wrocławia, gdzie działał w Grupie Kulturalno-Oświatowej pod kierownictwem prof. dr. Stanisława Kulczyńskiego w odbudowie, a później organizacji Uniwersytetu i Politechniki.

Od 1 listopada 1945 r., tj. od utworzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na tej Uczelni, pracował jako asystent w Zakładzie Limnologii i Rybactwa pod kierownictwem prof. dr. Mariana Stangenberga. Równocześnie – w latach 1948–1952 studiował biologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych, uzyskując tytuł magistra filozofii. W 1952 r. obronił pracę doktorską pt. „Układ krzepnięcia krwi karpia (Cyprinus carpio L.)” wykonaną pod kierownictwem prof. dr. Hugona Kowarzyka w Zakładzie Fizjopatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej i został mianowany adiunktem w Zakładzie Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego WSR pod kierownictwem prof. dr. Tadeusza Sobiecha. Po habilitacji na podstawie rozprawy pt. „Studia nad mechanizmem tombinogenezy w krwi karpia (Cyprinus carpio L.)” w 1961 r. jako docent został kierownikiem Zakładu Ichtiopatologii w Katedrze Epizootiologii WSR (później AR). W latach 1963–1966 był prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Weterynaryjnym WSR.

W roku 1972 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1976 r. decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego przeniesiony został na Uniwersytet Wrocławski na stanowisko kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt w Instytucie Zoologii. W roku 1989 przeszedł na emeryturę.

W latach 1970–1987 był Redaktorem Naczelnym „Wiadomości Parazytologicznych”, przez 10 lat przewodniczył Radzie Redakcyjnej „Zoologica Poloniae”, redagował publikacje z zakresu biologii w Sprawozdaniach/Seminariach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, w którym działał od 1967 r. Począwszy od 1991 r. przewodniczył Wydziałowi VIII – Nauk Biologicznych.

Dorobek naukowy liczy w sumie ok. 180 publikacji, w tym 51 rozpraw naukowych, współautorstwo w 4 publikacjach książkowych – 2 z zakresu weterynarii i 2 z zakresu biologii. Pod jego redakcją powstał „Przewodnik do ćwiczeń z zakresu fizjologii zwierząt” dla biologów.

Jest autorem 5 tomików wierszy oraz wspomnień z okresu okupacji „Przyczynek do historii 1939–1945”.

Był promotorem 7 rozpraw doktorskich z zakresu fizjologii ryb i żab oraz ichtiopatologii na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ponadto był promotorem 30 prac magisterskich z fizjologii zwierząt zmiennocieplnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Został wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu”, Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego, Medalem im. Konstantego Janickiego za Zasługi dla Parazytologii, Srebrnym Medalem Jubileuszowym 50-lecia Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Rodła – za umacnianie polskości na Ziemiach Zachodnich, Krzyżem AK oraz członkostwem honorowym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Zmarł 11 października 2008 r. Został pochowany na cmentarzu centralnym w Sanoku.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec