Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Grzegorz
Janik

Urodził się 23 lutego 1963 r. we Wrocławiu. Świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1982 po ukończeniu XII LO im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1989 r. i uzyskał dyplom magistra inżyniera na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Juliusza Mrozowicza. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska otrzymał w 1999 r. na postawie rozprawy pt. „Modelowanie układów automatycznej regulacji zwierciadła wody gruntowej”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Reinhard. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska uzyskał w 2010 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej”.

Pracę zawodową rozpoczął na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w 1990 r. w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska kolejno na stanowiskach: asystenta stażysty (od 1990 r.), asystenta (od 1991 r.), adiunkta (od 1999 r.).

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są zastosowania techniki TDR w zagadnieniach związanych z opisem ruchu wody w glebie.

Ogółem dorobek naukowy Profesora składa się z 76 pozycji, z tego 46 prac zostało opublikowane i stanowią je: 26 oryginalne prace twórcze (w tym 13 prac autorskich) oraz 19 artykułów i komunikatów naukowych. Jest autorem skryptu pt. „Elementy marketingu”.

Jest promotorem kilkunastu prac magisterskich i inżynierskich. W ramach działalności dydaktycznej na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prowadzi 7 przedmiotów związanych z technologią i organizacją robót budowlanych, zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi oraz modelowaniem procesów środowiskowych. Od 2002 r. jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Meliorantów im. prof. Stanisława Baca.

Otrzymał 7 nagród Rektora oraz odznakę „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Zmarł po ciężkiej i krótkiej chorobie 30 września 2021 roku. Spoczywa na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu [Pole/Grób/Rząd: 35A/463/1].

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec