Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Edward
Hutnik

Urodził się 25 kwietnia 1950 r. w Strzelinie w woj. dolnośląskim. Studia wyższe ukończył w roku 1974 na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po odbyciu rocznej służby wojskowej (SOR Piła) rozpoczął pracę w 1975 r. w Instytucie Budownictwa Rolniczego (obecnie Instytut Budownictwa) na stanowisku asystenta, od roku 1982 na stanowisku adiunkta, a od 2001 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał w 1982 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Efektywność nakładów energetycznych przy zróżnicowanych poziomach i systemach technologicznych chowu bydła mlecznego”, nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w1995 r.

W okresie zatrudnienia odbył kilka krótko- i długookresowych staży naukowych w kraju i za granicą. W roku 2006 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mechanizacją i technologią produkcji w obiektach rolniczych oraz budownictwem inwentarskim. Wyniki jego prac wskazują kierunki doskonalenia technologii produkcji zwierzęcej, w któej decydującą rolę spełniają właściwie zaprojektowane budynki inwentarskie. Jego dorobek obejmuje 130 publikacji naukowych, w tym 4 pozycje książkowe.

Brał udział w pracach Zespołu Energotechnologicznego Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz był członkiem Sekcji Budownictwa Rolniczego Komitetu Techniki Rolniczej PAN w kadencjach 1996−1998 i 1999−2001.

Uczestniczył w wielu badaniach związanych z potrzebami gospodarki narodowej. Dotyczyły one m.in. energochłonności produkcji zwierzęcej w wybranych gospodarstwach i obiektach o zróżnicowanej skali produkcji. Był kierownikiem grantów KBN. W latach 1989–1995 był współorganizatorem 10 seminariów i konferencji naukowych. Większość z nich miała miejsce w Krakowskiej Filii Akademii Rolniczej (FAR) w Rzeszowie i w SGGW.

Za działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz naukową wyróżniony został wieloma nagrodami Rektora AR oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika.

Od 1 września 1996 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu pełnił funkcję prodziekana kierunku budownictwo, a od 2000 r. – również nowo powstałego kierunku architektura krajobrazu.

W latach 1998–2009 pełnił funkcję kierownika Zakładu Budownictwa Rolniczego, a 2000–2006 był zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu. W latach 2006−2009 kierował Katedrą Budownictwa i Infrastruktury. W kadencji 2009−2012 został wybrany na Senatora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 1 stycznia 2010 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa. W ramach działalności organizacyjnej pełnił i pełni wiele funkcji, będąc członkiem kilku komisji: senackich, rektorskich i wydziałowych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec