Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ewa
Huszcza

Urodziła się 16 września we Wrocławiu. W 1985 r. ukończyła III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, a w roku 1990 studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na kierunku biotechnologia, uzyskując tytuł magistra inżyniera biotechnologa.

W latach 1990–1996 była słuchaczką Studium Doktoranckiego w Instytucie Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Na podstawie rozprawy pt. „Właściwości powierzchniowe lipopeptydów produkowanych przez bakterie Bacillus coagulans” (promotor – prof. dr hab. Bogdan Burczyk) uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych. Od 1996 r. pracuje w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W 2009 r. otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Mikrobiologiczne przekształcenia związków biologicznie aktywnych z grupy steroidów oraz składników wychmielin”.

Od roku 2009 jest kierownikiem Zakładu Chemii Bioorganicznej w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jej dorobek naukowy obejmuje 51 pozycji, z czego 19 to oryginalne prace twórcze. Pod jej kierunkiem 7 studentów wykonało prace magisterskie. Jest promotorem dwóch prac doktorskich. Napisała jedną recenzję pracy doktorskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Za działalność naukowo-badawczą wyróżniona została 4 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec