Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Michał
Hurej

Urodził się 21 listopada 1951 r. w Mierczycach w pobliżu Legnicy. Szkołę podstawową ukończył w Mikołajowicach, a liceum ogólnokształcące w Legnicy. W latach 1969–1974 studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom inżyniera rolnika.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymał w 1978 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy pt. „Biologiczne podstawy zwalczania mszyc (Homoptera, Aphidodea) na plantacjach nasiennych buraka cukrowego”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Jadwiga Opyrchałowa. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał w 1985 r., na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Biologiczne i ekonomiczne wskaźniki ochrony buraków cukrowych przed szkodnikami”.

Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych nadano mu w 1992 r. W roku 2000 został nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Entomologii Rolniczej AR we Wrocławiu

Od 2000 r. do chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Katedry Ochrony Roślin i Zakładu Entomologii Rolniczej.

Odbył długoterminowe zagraniczne staże naukowe w Holandii (Uniwersytet Rolniczy w Wageningen), Anglii (Stacja Doświadczalna w Broom’s Barn), USA (Mississippi State University, Georgia State University – Stypendium Fulbrighta). Aktywnie uczestniczył w 22 zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych.

Był bądź jest członkiem Komitetu Ochrony Roślin PAN, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody we Wrocławiu, Komisji Ochrony Środowiska PAN Oddział we Wrocławiu, Grupy Roboczej ds. Rozwoju Integrowanych Systemów Produkcji Rolniczej powołanej przez MRLiGŻ, Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Autor 155 publikacji, w tym 105 oryginalnych prac twórczych. Promotor 10 doktoratów. Pod jego kierunkiem45 studentów wykonało prace magisterskie. Napisał 14 recenzji (w tym 3 w j. angielskim) w przewodach doktorskich, 7 w habilitacyjnych, 5 wniosków o nadanie tytułu profesora, 3 wnioski o stanowisko profesora zwyczajnego i 4 o profesora uczelnianego. Recenzent 48 projektów badawczych KBN.

Zainteresowania naukowe dotyczą mszyc jako szkodników bezpośrednich i pośrednich dla buraków nasiennych, cukrowych, kukurydzy i ziemniaków oraz wpływu insektycydów na owady pożyteczne, głównie drapieżce mszyc. Zajmuje się również zintegrowaną ochroną roślin w gospodarstwach rolniczych.

Pięciokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec