Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Filistowicz

Urodził się 26 kwietnia 1947 r. w Parszowicach, w powiecie wołowskim. Szkołę podstawową ukończył w Ścinawie, a liceum ogólnokształcące w Wołowie. Studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1970 r. Tu też rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt. Doktoryzował się w 1976 r. na podstawie rozprawy pt. „Analiza genetyczna buhajów rasy nizinnej czerwono-białej użytkowanych na Dolnym Śląsku”, a habilitował się w 1987 r., przedkładając rozprawę pt. „Przewidywanie wartości hodowlanej krów na podstawie ocen wartości hodowlanej rodziców”. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1992 r. W 1991 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego.

Odbył staże naukowe w ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Danii i Czechach.

Pełnił funkcje prodziekana (1990–1992) i dziekana (1992–1997) Wydziału Zootechnicznego, dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (1998–1999 oraz ponownie od 2008 r.), Był wieloletnim członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, licznych komisji senackich i rektorskich, kierownikiem Studium Podyplomowego „Planowanie i organizacja hodowli bydła oraz planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich”.

Był członkiem (2005–2007) i ekspertem (od 2002 r.) Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącym Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Uczelni Rolniczych w zakresie zootechniki, członkiem Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (1996), a w latach 1999–2003 wiceprzewodniczącym Komitetu. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (1998–2001), był członkiem Sekcji P06D Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych KBN (1993–2004), Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (1998–), Rady Naukowej Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych (2006–),komitetów redakcyjnych: „Czech Journal of Animal Science”, „Journal of Applied Genetics”, „Animal Science Papers and Reports”, „Prace i Materiały Zootechniczne”, Międzynarodowego Komitetu Naukowego VI Kongresu IFASA w Warszawie (1996), Rady Hodowlanej CSHZ ds. Hodowli Bydła (1998), przewodniczącym komitetu organizacyjnego XXI Dni Genetyki (Wrocław 2004); Rady Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach z zakresu zootechniki i biotechnologii zwierząt (od 2002), pełnił funkcję koordynatora współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Rolniczym i Leśnym w Brnie i Uniwersytetem Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach.

Promotor 9 doktoratów i 79 prac magisterskich. Wykonał 101 recenzji w przewodach habilitacyjnych i doktorskich oraz w postępowaniu o przyznanie tytułu naukowego profesora, w konkursach na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, a także w postępowaniach o nadanie tytułu doktor honoris causa. Pod jego kierownictwem 4 osoby z kraju i 9 obcokrajowców odbyło staże naukowe.

Współautor 5 podręczników: „Hodowla bydła mięsnego w Sudetach” (1998), „Chów i hodowla zwierząt futerkowych” (1999), „Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich” (2004), „Geneticky modifikované organizmy. Genetické zdroje” (2005), „Chów i hodowla nutrii” (2006), skryptu oraz 5 innych dzieł zwartych. Opublikował 289 prac, w tym 135 oryginalnych prac twórczych oraz 42 ekspertyzy i prace projektowe. Współautor 6 programów komputerowych z zakresu hodowli zwierząt oraz programu hodowli bydła mlecznego w Polsce.

Specjalista z zakresu genetyki i metod doskonalenia zwierząt, ekspert w dziedzinie planowania hodowli oraz konstruowania i optymalizacji programów hodowlanych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Rolniczego i Leśnego w Brnie,” medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach, medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze”, Medalem Prof. Koubka za Zasługi w Rozwoju Genetyki i Doskonalenia Zwierząt, Medalem Pamiątkowym Miasta Nysy, Medalem 25-lecia Inseminacji Bydła na Opolszczyźnie, medalem „Za Zasługi w Rozwoju Oceny Hodowli Bydła Mlecznego na Dolnym Śląsku”, Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Odznaką Honorową Zasłużony dla Ziemi Nyskiej i odznaką „Zasłużony dlaAkademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,2 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz licznymi nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W 2011 r. powołany na członka Słowackiej Akademii Nauk.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec