Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anna
Chełmońska-Soyta

Urodziła się 2 czerwca 1961 r. we Wrocławiu. Studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Akademii Rolniczej odbyła w latach 1980–1985. Od roku 1986 pracuje w Zakładzie Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej, obecnie wchodzącym w skład Katedry Immunologii Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 1992 r., dr. habilitowanego w dziedzinie nauk weterynaryjnych w zakresie immunologii w 2003 r. Od roku 2009 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2003 podjęła pracę w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, gdzie pracuje do dzisiaj, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego i pełni funkcję kierownika Laboratorium Immunologii Rozrodu.

Jest autorem i współautorem 38 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i 75 komunikatów zjazdowych. Od roku 2009 jest członkiem zespołu roboczego powołanego przez MNiSW, opracowującego opis efektów kształcenia studentów w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Od roku 2007 pełni funkcję przewodniczącej wrocławskiego oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec