Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stefan
Cacoń

Urodził się 7 listopada 1943 r. w Dąbrowie Górniczej. W 1962 r. ukończył Technikum Geodezyjne we Wrocławiu. Studia geodezyjne na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu skończył w 1967 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1972 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Zastosowanie dalmierzy elektrooptycznych i dwuobrazowych do rozwiązania osnowy szczegółowej” (promotor – prof. Dr inż. R. Hlibowicki). W 1981 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące sieci geodezyjnych do badania ruchów skorupy ziemskiej”. Tytuł profesora otrzymał w 1992 r., a w 1999 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Z jego działalnością naukowo-dydaktyczną na Uczelni wiążą się kolejne awanse na stanowiska: adiunkta (1973), docenta (1985), profesora nadzwyczajnego (1991) i profesora zwyczajnego (1999).

Główne zainteresowania dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) obejmują geodezję wyższą i satelitarną, monitorowanie zmian górotworu, opiekował się 92 pracami dyplomowymi. W latach 1971−1987 pełnił funkcję opiekuna SKN Geodetów, które należało do wyróżniających się na Uczelni. W latach 1984−1987 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.

Badania naukowe skoncentrował na problemach: doskonalenie konstrukcji sieci geodezyjnych, metod i systemów kontrolno-pomiarowych z zastosowaniem techniki GNSS, monitorowanie i interpretacja deformacji górnej warstwy litosfery, współczesna geodynamika Sudetów i Bloku Przedsudeckiego.

Stworzył Wrocławską Szkołę Geodynamicznych Badań Regionalnych i Lokalnych. Zorganizował w 1996 r. stację permanentnych obserwacji satelitarnych „Wrocław” (WROC) działającą w ramach European Permanent Network (EPN) i International Geodynamics Service (IGS). Przebywał na zagranicznych stażach naukowych w: Czechach, Bułgarii, Niemczech, Kanadzie, Rosji, Grecji i Hiszpanii, Brał udział w wyprawach naukowych do Włoch, Grecji i na Spitsbergen. Aktywnie uczestniczył w licznych międzynarodowych kongresach, konferencjach i sympozjach. Kierował 6 grantami KBN i MNiSW oraz grantem Komisji Europejskiej COST 625:3D „Monitoring of Active Tectonic Structures”. Był inicjatorem i współorganizatorem Czech-Polish Workshop „On recent geodynamics of Sudety mountains and adjacent areas”, które odbywają się corocznie od 1998 r. Zorganizował i prowadzi badania na 5 poligonach geodynamicznych w Sudetach oraz 3 geodynamicznych obiektach badawczych w Basenie Morza Śródziemnego (Włochy, Grecja).

Jego dorobek naukowy stanowią 294 prace, w tym 186 publikacji, 4 podręczniki i skrypty, 3 patenty i wzory użytkowe. Większość oryginalnych prac twórczych opublikował w językach obcych.

Wypromował 9 doktorantów, recenzował 12 rozpraw doktorskich i 3 rozprawy habilitacyjne. Opiniował 14 wniosków profesorskich oraz 2 wnioski o nadanie tytułu doktora honoris causa. Ponadto recenzował ponad 50 projektów badawczych KBN i MNiSW, kilkanaście grantów zagranicznych oraz kilkadziesiąt publikacji polskich i zagranicznych.

Pełnił lub pełni funkcje: kierownika Katedry Geodezji i Fotogrametrii (2003−2005), dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki (2006−2009), członka Senatu (1996−2005), prodziekana Wydziału (1997−2003), przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego SGP we Wrocławiu (1984−1987), przewodniczącego Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych (od 1994). Był konsultantem naukowym filmu TVP „Park Narodowy Gór Stołowych” (2004−2005). Jest m.in. członkiem: Komitetu Geodezji PAN (od 1990), w którym pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Edukacji w Geodezji (od 2007), Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 1995), Stowarzyszenia Geodetów Polskich (od 1967), Polskiego Komitetu ISM (od 2000), Komisji Ochrony Powierzchni WUG (2001−2005), grupy studiów FIG 6.1 „Analysis Deformation” (od 1980), polskiej grupy studiów IGU „Environmental Changes in Karst Areas” (od 1989), European Geophysical Society (od 1996 r.).

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Politechniki Brno (Czechy) Signum Excellentiae, złotymi odznakami ZNP, NOT, SGP, „Zasłużony dla Geodezji i Kartografii”, „Zasłużony dla KWB Turów”, „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony 6 nagrodami Ministra i 26 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec