Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Antoni
Biskupski

Urodził się 15 czerwca 1923 r. w Lesiecznikach. W roku 1951 ukończył studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Doktoryzował się w 1960 r. na podstawie pracy pt. „Wartość wypiekowa żyta na tle doświadczeń odmianowych przeprowadzonych w Polsce w latach 1955–1957” (promotor – prof. Tadeusz Ruebenbauer). W roku 1965 obronił pracę habilitacyjną pt. „Zmienność cech jakościowych ziarna odmian żyta”. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1977, a w 1986 profesora zwyczajnego.

Był specjalistą w dziedzinie technologii zbóż i hodowli roślin. Odbył staże naukowe w Niemczech i ZSRR.

Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego w latach od 1968 do 1970 oraz dziekana tego Wydziału od 1970 do 1975).

Poza pracą na Uczelni z ramienia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin kierował Ogólnopolskim Podzespołem Technologicznym Pszenicy. Ponadto w ramach RWPG koordynował badania dotyczące wartości technologicznej pszenicy. Przewodniczył również Radzie Nadzorczej Oddziału Produkcji Piekarskiej Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem we Wrocławiu.

Pod jego kierunkiem powstało 6 prac doktorskich i ponad 50 prac magisterskich. Był recenzentem 22 prac doktorskich i 3 habilitacyjnych.

Jest autorem rozdziału książki pt. „Biologia pszenżyta” pod redakcją prof. Czesława Tarkowskiego. Jego dorobek naukowy składa się ze 193 pozycji, w tym 95 to oryginalne prace twórcze.

Swoimi badaniami przyczynił się do rozwoju chemii i technologii zbóż w Polsce. Wyróżnił się w tych badaniach uwzględnieniem potrzeb hodowli zbóż oraz doświadczalnictwa technologicznego.

Był bardzo dobrym pedagogiem i wychowawcą. Prowadzone przez niego wykłady z zakresu technologii przemiału ziarna, piekarstwa, ciastkarstwa i cukiernictwa oraz produkcji pasz, a także doświadczalnictwa technologicznego cieszyły się zawsze dużym uznaniem wśród studentów.

Był odznaczony Odznaką Budowniczy Wrocławia oraz odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i tytułem „Zasłużony Nauczyciel PRL”, kilkakrotnie był nagradzany Nagrodą Rektora.

Zmarł 12 czerwca 1988 r. Spoczywa na cmentarzu Osobowickim.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec