Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Bezdek

Urodził się 30 kwietnia 1900 r. we Lwowie. W latach 1926–1932 studiował geodezję na Politechnice Lwowskiej, pracując równocześnie jako geodeta u mierniczych przysięgłych w Ojcowie, Kosowie Huculskim, wreszcie – w magistracie m. Lwowa. Jeszcze przed zakończeniem studiów, w roku 1933, został asystentem w II Katedrze Miernictwa Politechniki Lwowskiej u prof. Wojtana. W roku 1934 uzyskał, z wynikiem bardzo dobrym, akademicki stopień inżyniera mierniczego. Na Politechnice pracował do roku 1935. Później rozpoczął samodzielną pracę geodety jako referent techniczny Izby Skarbowej w Krakowie. Wykonywał szereg oryginalnych prac: koncepcje rozwiązań sieci triangulacyjnych i poligonowych od projektu poprzez pomiar i wyrównanie (Grybów, Kosów Huculski, Sanok, Spisz). Od 1938 r. pracował w Izbie Skarbowej Lwowa na stanowisku referenta technicznego, skąd w styczniu 1939 r., wraz z rodziną, przeniósł się do Wilna. Został inspektorem mierniczym w Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjnej. Prowadził kursy zawodowe, reorganizował szereg prac Wydziału, entuzjazmował się zastosowaniami fotogrametrii przy pomiarach Polesia. Wojnę spędził we Lwowie.

W latach 1940 i 1941 pracował jako główny geodeta w Ukrnieftegazstroju, nadzorując trasowanie gazociągu Lwów–Daszawa. W okresie 1942–1944 był geodetą w biurze budowlanym inż. W. Śliwińskiego.

Był aktywnym żołnierzem podziemia, pełniąc odpowiedzialne funkcje w Armii Krajowej pod pseudonimem „Władysław”. W lipcu 1944 r. został starszym asystentem Politechniki Lwowskiej. Dalszych dwanaście lat spędził w Związku Radzieckim, na zesłaniu w Kazachstanie. Po powrocie do Polski w roku 1956 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną we Wrocławiu w Katedrze Miernictwa WSR. Mimo słabego zdrowia organizował z zapałem komórkę do spraw współpracy z gospodarką narodową. W latach 1959–1960 był zastępcą organizatora Oddziału Geodezji i Urządzeń Rolnych. Prowadził nieprzerwanie, aż do odejścia na emeryturę, wykłady dla studentów kierunku melioracja, podkreślając duże znaczenie geodezji dla właściwego przygotowania zawodowego inżyniera melioracji wodnych. Był doskonałym organizatorem i kierownikiem Pracowni Geodezyjnej, dbającym o ścisłe powiązanie nauki z praktyką.

W roku 1962 uzyskał na podstawie pracy pt. „Mikrotriangulacyjny łańcuch trójkątów jako osnowa geodezyjna przy zdjęciach dolin rzek” stopień doktora nauk technicznych. W roku 1967 został mianowany docentem i przez dwa lata – do roku 1969 – pełnił obowiązki kierownika Katedry Geodezji Wyższej.

Był odznaczony Krzyżem Walecznych (za udział w I wojnie światowej), Medalem Wolności i Zwycięstwa oraz Odznaką Grunwaldzką.

Zmarł we Wrocławiu 28 września 1980 r. i pochowany został w Alei AK na cmentarzu Św. Rodziny.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec