Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej Jan
Zachwieja

Urodził się 5 czerwca 1959 r. w Strzelcach Opolskich. W rodzinnym mieście 1978 r. ukończył Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego.

W roku 1984 ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pracę naukową i dydaktyczną podjął bezpośrednio po studiach, w 1984 r., na stanowisku asystenta stażysty, a następnie asystenta i starszego asystenta. Doktoryzował się w 1993 r. na Wydziale Zootechnicznym na podstawie rozprawy pt „Uwarunkowania zmienności składu siary krów i poziomu frakcji białkowych w surowicy krwi cieląt” (promotor – prof. dr hab. Tadeusz Szulc). W 1994 r. został powołany na stanowisku adiunkta. W 2005 r. Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Współzależność między cechami fizykochemicznymi i biologicznymi siary krów a poziomem immunoglobulin w surowicy ich cieląt” nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Od 1 lipca 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Jest autorem i współautorem 160 opracowań, w tym 50 oryginalnych prac twórczych, 1 podręcznika, 4 monografii. Był opiekunem 18 prac magisterskich pod jego kierunkiem jedna osoba wykonała pracę doktorską.

Ukończył Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego, odbył 6-miesięczny staż produkcyjny, 4 miesięczny staż naukowy na Królewskim Rolniczo-Weterynaryjnym Uniwersytecie w Kopenhadze oraz krótkoterminowe staże naukowe na uniwersytetach w Rostoku i Brnie. Uczestniczył w ponad 60 krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych oraz seminariach dla producentów mleka i żywca wołowego.

Od roku 2005 jest członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

Jest członkiem Zarządu Sekcji Chowu i Hodowli Bydła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 2006 r.) Rady Redakcyjnej czasopisma „Vyzkum Skotu” (Cattle Research) w Republice Czeskiej (od 2008 r.).

Był wyróżniony 5 nagrodami Rektora, Złotą i Srebrną Odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej oraz odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec