Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Danuta
Witkowska

Urodziła się 26 października 1945 r. w Sandomierzu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła w rodzinnym mieście odpowiednio w latach 1959 i 1963. Studia wyższe odbyła na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego – ukończyła w 1968 r., uzyskując tytuł magistra biochemii. W latach 1969–1973 odbyła Studia Doktoranckie na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk przyrodniczych nadała jej w 1973 r. Rada Naukowa Instytutu Biologii Stosowanej AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Mechanizm hamującego wpływu fosforylazy na aktywność alfa-amylazy w mięśniach szkieletowych królika” (promotor – prof. dr hab. Stanisław Karpiak). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu technologii żywności otrzymała na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Studia nad biosyntezą i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz Trichoderma viride” w 1994 r. W 2000 r. została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskała w 2002 r., a w roku 2008 została powołana na stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 2005 r. pełni funkcję prodziekana ds. nauki i współpracy, a od 2004 r. jest przewodniczącą Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego „Acta Scientiarum Polonorum”, seria Biotechnologia. Jest członkiem Senatu od 2005 r. i pracuje w dwóch komisjach senackich. Należy do wielu komisji wydziałowych.

Specjalność naukowa z zakresu biotechnologii i mikrobiologii żywności obejmuje problematykę związaną z biosyntezą, właściwościami i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz (celulaz, ksylanaz, pektynaz, beta-1,3-glukanaz, chitynaz) grzybów z rodzaju Trichoderma, głównie do degradacji biopolimerów ścian komórkowych roślin i drobnoustrojów.

Odbyła staże naukowe w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Wypromowała dwóch doktorów i 54 magistrów. Jest współautorką dwóch wydań skryptu „Biochemia – przewodnik do ćwiczeń”.

Jej dorobek naukowy obejmuje 160 pozycji, z czego 57 stanowią oryginalne prace twórcze. Wyniki badań prezentowała na 15 międzynarodowych konferencjach w USA, Anglii, Niemczech, Francji, Danii, Słowacji, Węgrzech, b. Rumunii, b. Czechosłowacji, b. ZSRR.

Kierowała dwoma projektami KBN, a obecnie kieruje zadaniami badawczymi w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach konsorcjum z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

W 2003 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej”. Otrzymała 15 nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec