Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Klara Maria
Tomaszewska

Urodziła się 7 lutego 1954 r. w Poznaniu. Dyplom magistra inżyniera rolnictwa uzyskała w roku 1977 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w roku 1986 na podstawie rozprawy pt. „Badania nad przydatnością zdjęć lotniczych do kartografii fitosocjologicznej i określania kierunków sukcesji zbiorowisk roślinnych wybranych fragmentów doliny Biebrzy” (promotor – prof. dr hab. Adam Pałczyński). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2004 po przedłożeniu rozprawy pt. „Historia rozwoju wybranych torfowisk Gór Izerskich z uwzględnieniem antropogenicznych przemian roślinności”. Specjalność naukowa: torfoznawstwo, botanika rolnicza.

Jest promotorem 2 prac doktorskich, opiekunem 51 prac magisterskich (do roku 2009).

Dorobek naukowy (do roku 2009) obejmuje 65 prac o różnym charakterze, w tym 40 to oryginalne opracowania. Jest współautorką rozdziału pt. „Ochrona zasobów przyrody. Żywe zasoby przyrody” w podręczniku pt. „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowisk przyrodniczo-rolniczego” (red. S. Bieszczad, J. Sobota), współautorką przewodnika po torfowiskach Gór Izerskich pt. „Rezerwat Torfowiska

Doliny Izery”. Brała udział w konferencjach zagranicznych, m.in. w Leningradzie (jeszcze ZSRR), Czechach.

Badania, którymi się zajmuje, obejmują kilka kierunków: do lat 90. ubiegłego wieku fotointerpretacja i pionierskie zastosowanie zdjęć lotniczych panchromatycznych i w podczerwieni do badania roślinności torfowisk niskich (w tamtych czasach były to materiały tajne). Drugi kierunek: badania stratygraficzne złóż torfowych, które obejmowały m.in. badania historii rozwoju (stratygrafia) torfowisk Gór Izerskich – dotychczas te rejony nie były tak szeroko opracowywane. Kolejne prace dotyczą badania zmian zachodzących na porzuconych łąkach pobagiennych (zagadnienia florystyczne oraz stratygraficzne) oraz od roku 2008 (we współpracy z archeologami) badania wpływu dawnych osad ludzkich na środowisko (stratygrafia osadów torfowych z różnych rejonów Polski).

W latach 2006–2008 była członkiem Rektorskiej Komisji ds. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy. W latach 1990–1996 pełniła funkcje skarbnika, w latach 1996–1999 była członkiem komisji rewizyjnej Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Od roku 1996 jest Przewodniczącą I Komisji ds. Stratygrafii, Inwentaryzacji i Ochrony Torfowisk Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (PKN MST - IPS).

Za badania naukowe oraz pracę dydaktyczną została pięciokrotnie wyróżniona nagrodą Rektora oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec