Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Agata
Szymańska-Pulikowska

Urodziła się 13 lipca 1969 r. w Nowej Rudzie, gdzie ukończyła szkołę podstawową. Po zakończeniu nauki w Technikum Rolniczym w Bożkowie podjęła studia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w roku 1994, uzyskując tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska. Za pracę dyplomową pt. „Rola zbiorników akumulacyjnych w systemach oczyszczania ścieków cukrowniczych” otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez Fundację „Czysta Woda” dla prac z zakresu ochrony środowiska.

W 1998 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu otrzymała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska. Promotorem rozprawy pt. „Wpływ wysypiska odpadów komunalnych Maślice na środowisko” był prof. dr hab. inż. Władysław Buniak.

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskała w 2010 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Jakość wód podziemnych w obszarze potencjalnego oddziaływania składowisk odpadów komunalnych”.

Jest autorką lub współautorką 42 publikacji (w tym 20 oryginalnych prac twórczych), skryptu oraz monografii, koncentrujących się wokół głównych zainteresowań naukowych: gospodarowania odpadami, oddziaływania obiektów służących unieszkodliwianiu odpadów na środowisko oraz jakości środowiska i płodów rolnych na terenach wiejskich. Brała udział w 15 konferencjach naukowych i seminariach (krajowych oraz międzynarodowych), na których wygłosiła kilka referatów opracowanych na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Pod jej opieką na wydziałach: Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstało 36 prac magisterskich. Była także autorką opinii na temat autoreferatu rozprawy doktorskiej dla Uniwersytetu Rolniczego i Leśnego im. G. Mendla w Brnie.

Od 2008 r. pełni funkcję skarbnika Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej.

W czasie swojej pracy czterokrotnie wyróżniona nagrodą Rektora Akademii Rolniczej, a później Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za działalność naukową i dydaktyczną.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec