Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Elżbieta
Szulkowska-Wojaczek

Urodziła się w 1937 r. w Warszawie. Jest absolwentką liceum ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1959 r., uzyskując stopień magistra inżyniera zootechniki. W 1969 r. otrzymała stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Dynamika stosunków ilościowych bakterii w wodzie jezior i próba jej ekologicznej interpretacji”, a w 1978 r. doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie limnologii i rybactwa po przedłożeniu rozprawy pt. „Eutrofizacja jezior i wskaźniki jej postępu (Wpływ ścieków miasta Chojnice w okresie 30-lecia na zanieczyszczenie jeziora Charzykowo i postęp jego eutrofizacji)”. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1990 r., a profesora zwyczajnego w 1997 r.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1959 r. jako asystent na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Biologii i Higieny na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. W roku 1961 podjęła pracę w Katedrze Limnologii i Rybactwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zajmując kolejno stanowiska: asystenta 1961–1963, st. asystenta 1963–1969, adiunkta 1969–1980, docenta 1980–1990, profesora nadzwyczajnego 1990–1997, profesora zwyczajnego od 1997 r.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące wpływu chemizmu wód na odbywające się w nich procesy biologiczne, eutrofizację jezior i wskaźniki jej postępu, dynamikę stosunków ilościowych bakterii w wodzie jezior i roli stawów rybnych w zatrzymywaniu metali ciężkich na drodze procesów bioakumulacji w roślinach, faunie dennej i rybach oraz w wyniku sorpcji przez osady denne.

Odbyła staże zagraniczne w Czechosłowacji, Jugosławii, Izraelu. Jej dorobek naukowy obejmuje ogółem 112 pozycji, w tym 52 oryginalne prace badawcze, współautorstwo 4 książek oraz kilkudziesięciu innych opracowań, w tym ekspertyz i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie ochrony wód, ekspert Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa w zakresie gospodarki rybackiej stawowej i jeziorowej, członek Komisji Ochrony Środowiska PAN Oddział Wrocław, Rady Naukowo-Organizacyjnej programu UNDP/FAO/PRL-RP „Intensyfikacja produkcji stawowej ryb w Polsce”, Zespołu Koordynacyjnego Resortowego Programu Badawczo-Rozwojowego RR-II-20 „Optymalizacja gospodarki wodnej i chowu ryb w warunkach pogarszającego się stanu środowiska przyrodniczego”, Rady Naukowej Instytutu Kształtowania Środowiska Oddział Wrocław, Sekcji Rybactwa i Owadów Użytkowych KBN, Komitetu Redakcyjnego Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) oraz Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych Komisji ds. Dydaktyki MEN – Sekcji Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Rybactwo (2001–2008) i wieloletnia przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt. W latach 1984–1991 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Zootechnicznego. Od 1982 r. kierowała Katedrą Limnologii i Rybactwa, a następnie po reorganizacji Wydziału – Zakładem Limnologii i Rybactwa w Katedrze Higieny Zwierząt i Ichtiologii. Członek 8 towarzystw naukowych, w tym przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTH (1980–1984) i członek Zarządu Głównego PTH. Zaktywizowała współpracę Katedry Limnologii i Rybactwa z innymi ośrodkami naukowymi oraz gospodarstwami rybackimi na terenie Dolnego Śląska i w województwie zielonogórskim.

Wypromowała 72 magistrów, 7 doktorów, patronowała 3 rozprawom habilitacyjnym. Recenzent 2 wniosków o tytuł profesora, 4 rozpraw habilitacyjnych i 8 rozpraw doktorskich.

Wyróżniona 14 nagrodami Rektora i nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczona odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec