Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Hanna Alina
Szajsner

Urodziła się 30 maja w 1960 r. we Wrocławiu. Dyplom magistra inżyniera rolnictwa uzyskała w roku 1984 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Staż odbyła w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych – Oddział Wrocław. Do marca 1985 r. – pracowała na stanowisku specjalisty – technologa chemika w Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego we Wrocławiu. Następnie rozpoczęła pracę w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w roku 1998 na podstawie rozprawy pt. „Reakcja genotypów pszenicy jarej na stresowe oddziaływanie promieniowania laserowego” (promotor – dr hab. Danuta Drozd). Stopień doktora habilitowanego otrzymała w roku 2009 na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, po przedłożeniu rozprawy pt. „Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów roślin zbożowych”. Specjalność naukowa – hodowla roślin, nasiennictwo. Odbyła staże naukowe i kursy szkoleniowe w Wiedniu, 6-miesięczny staż zawodowy w SHR Sadków, w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego oraz kurs szkoleniowy „Lasery w medycynie”.

Była opiekunem 21 prac magisterskich.

Jej dorobek naukowy obejmuje 85 prac, wśród których oryginalne opracowania stanowią 36 pozycji.

W swoich badaniach koncentruje się głównie na określaniu wpływu światła lasera na różne genotypy roślin uprawnych. Duża liczba czynników modyfikujących ujawnienie się efektu przedsiewnego naświetlania ziarniaków promieniami lasera uniemożliwia zastosowanie jednolitej metodyki uszlachetniania nasion dla wszystkich genotypów roślin uprawnych.

Współorganizowała pracownię umożliwiającą badania genetyczno-hodowlane w zakresie biostymulacji laserowej nasion.

Za badania naukowe została trzykrotnie wyróżniona nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec