Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Surowiecki

Urodził się 15 lipca 1949 r. we Wrocławiu. Maturę otrzymał w Technikum Kolejowym na specjalizacji Dróg i Mostów. W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa drogowego.

W okresie 1974–1975 odbył służbę wojskową w jednostce inżynieryjnej, w ramach której ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy oraz brał czynny udział w pracach na rzecz gospodarki narodowej na stanowisku kierownika robót (m.in. budowa Portu Północnego-Gdańsk, budowa stacji przeładunkowej obsługującej Gdańską Rafinerię Ropy Naftowej, przebudowa węzła drogowego w Gdańsku). W latach 1975–1977 pracował w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów we Wrocławiu jako inspektor nadzoru technicznego robót drogowych przy przebudowie miejskiego układu komunikacyjnego.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w roku 1985, doktora habilitowanego w 1995 r. również na tym Wydziale. W okresie 1977–2007 pracował w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, w tym w latach 2001–2007 na stanowisku profesora. Od roku 2007 do chwili obecnej jest zatrudniony w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jako profesor nadzwyczajny. Poza podstawowym miejscem pracy realizował praktykę zawodową m.in. w Biurze Projektów Spółdzielczości „Bipros” na stanowisku projektanta, w byłej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Politechnice Opolskiej, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy, Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Zakres naukowych i badawczych zainteresowań obejmuje inżynierię lądową, w szczególności: projektowanie, modernizację, utrzymanie infrastruktury transportu drogowego i szynowego; modelowanie funkcjonowania nawierzchni, podłoża dróg samochodowych i szynowych oraz komunikacyjnych budowli ziemnych; logistykę transportową oraz inżynierię ruchu.

Ogółem dorobek naukowy składa się z około 190 prac publikowanych, 2 monografii oraz około 50 prac naukowo-badawczych nieopublikowanych. Był promotorem ponad 100 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich, w tym jednej wyróżnionej w 2003 r. przez Ministra Infrastruktury. Wypromował 2 doktorów nauk technicznych. Przewodniczył Komisji Wyborczej oraz Komisji Hospitacyjnej w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, był opiekunem specjalizacji zaocznych studiów inżynieria mostowo-kolejowa oraz specjalizacji studiów dziennych infrastruktura transportu szynowego (Politechnika Wrocławska). Był również członkiem Komisji Badań Naukowych w byłej Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Utrzymuje kontakty naukowe z Uniwersytetem w Žilinie (Słowacja) i Technische Hochschule Görlitz-Zittau.

Za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną otrzymał nagrody dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej, dziekana i rektora Politechniki, nagrodę i medal „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Odznaczony Srebrną Odznaką Politechniki Wrocławskiej i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec