Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ireneusz
Sosna

Urodził się 27 maja 1961 r. w Bielsku-Białej. Szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące ukończył w mieście rodzinnym. W latach 1980–1985 studiował na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1985 podjął pracę w Katedrze Ogrodnictwa tejże Uczelni.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymał w 1995 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ podkładki, paclobutrazolu oraz sposobu prowadzenia młodych drzew jabłoni odmiany Melrose na ich wzrost i owocowanie” (promotor – prof. dr hab. Franciszka Jaumień). Od 1995 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ogrodnictwa macierzystej Uczelni. W 2005 r., po przedstawieniu pracy habilitacyjnej pt. „Badania nad osłabianiem wzrostu jabłoni za pomocą podkładek, wysokiej okulizacji, sposobu sadzenia drzew, formowania koron i cięcia”, Rada Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie ogrodnictwa – sadownictwa. Od 2009 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ogrodnictwa.

W 1998 r. odbył pięciomiesięczny staż naukowy w Katedrze Sadownictwa Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Hangzhou (Chińska Republika Ludowa), w 1990 r. miesięczny staż naukowy w Katedrze Sadownictwa Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Kiszyniowie (Mołdawia) oraz kilkudniowe misje naukowe w Czechach, Niemczech, Belgii, Holandii, Szwajcarii i Norwegii. Półroczny staż zawodowy odbył w 1988 r. w RZD Samotwór.

Promotor 2 prac doktorskich, opiekun naukowy 20 prac magisterskich. Wykonał 1 recenzję pracy doktorskiej oraz recenzował 5 angielskojęzycznych prac naukowych. Autor 165 publikacji, w tym 43 oryginalnych prac twórczych, 60 artykułów i komunikatów naukowych oraz 60 prac popularnonaukowych. Jest także autorem książki „Uprawa gruszy” oraz współautorem rozdziału w książce „Jonagold i jego sporty”. Wyniki swoich prac prezentował na 3 konferencjach międzynarodowych na Ukrainie, Litwie i Łotwie.

Prowadził badania nad różnymi sposobami osłabiania wzrostu drzew jabłoni, w tym m.in. z użyciem retardanta Cultar, wysokiej okulizacji, cięcia korzeni, różnych terminów cięcia koron drzew i przyginania pędów. Zajmował się oceną przydatności do uprawy towarowej polskich i czeskich odmian jabłoni genetycznie odpornych na parcha, uszlachetnionych na podkładkach o zróżnicowanej sile wzrostu. Prowadzi badania nad unowocześnianiem produkcji gruszy, śliwy i moreli w warunkach glebowo-klimatycznych południowo-zachodniej Polski. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do opracowania wielu zaleceń dotyczących uprawy i pielęgnacji drzew tych gatunków. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego rozszerzył zakres swoich zainteresowań o ekologiczne aspekty uprawy gleby w rzędach drzew (żywe ściółki). Prowadzi również badania związane z możliwością uprawy w Polsce śliw i grusz azjatyckich.

Za osiągnięcia naukowe otrzymał 4-krotnie nagrodę Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec