Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Alina
Schleicher

Urodziła się 19 grudnia 1936 r. w Barłogach w powiecie puławskim. Szkołę podstawową ukończyła w Kłodzie w 1950 r., a Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie w 1954 r. W latach 1958–1962 studiowała na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom inżyniera rolnika, a w 1968 r. ukończyła eksternistyczne studia magisterskie na Wydziale Zootechnicznym.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ formy fizycznej mieszanek treściwych i dodatków stymulujących na wskaźniki produkcyjne i fizjologiczne u kurcząt rzeźnych” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Presia. Stopień doktora habilitowanego uzyskała po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Żywieniowa i fizjologiczna ocena wykorzystania pasz z dużym udziałem włókna surowego u loch prośnych”. Specjalność naukowa to żywienie zwierząt i paszoznawstwo.

Odbyła staże naukowe krajowe w Instytucie Zootechniki w Krakowie, w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, w Akademii Medycznej (Zakład Biochemii) we Wrocławiu i w Wyższych Szkołach Rolniczych w Nitrze, Pradze, Brnie oraz w Instytucie w Iwance nad Dunajem i na Uniwersytecie w Nowym Sadzie.

W latach 1974–1986 pełniła funkcję społecznego Inspektora Pracy na Wydziale Zootechnicznym, a następnie przedstawiciela Wydziału w Rektorskiej Komisji ds. Ochrony Pracy. Była członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej i Rady Bibliotecznej; opiekun praktyk studentów w kraju i za granicą. Przez trzy lata należała do Komisji Turnieju Zastosowań Wiedzy Rolniczej. Sprawowała opiekę nad 22 pracami magisterskimi.

Opublikowała 139 prac z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa, w tym 111 oryginalnych prac twórczych. Wyniki prac wielokrotnie prezentowała na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, a wiele z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w szkoleniu terenowej służby rolnej.

Za działalność naukową i dydaktyczną została wyróżniona 20 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu, a także dwukrotnie nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, odznakami „Za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego oraz „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” i Złotym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec