Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ewa
Sawicka-Sienkiewicz

Urodziła się 4 kwietnia 1942 r. w Nowym Brzesku, woj. małopolskie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła w Gliwicach. Studia wyższe odbyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1967 r. tytuł magistra biologii z zakresu botaniki.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w roku 1976 w Instytucie Ziemniaka w Boninie na podstawie rozprawy pt. „Charakterystyka serii Commersoniana Buk. i gatunku Solanum verrucosum Schlechtd., z punktu widzenia przydatności tych form dla hodowli ziemniaka”. W 1994 r. Rada Wydziału Rolniczego SGGW nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii (genetyka i hodowla roślin) na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. „Indukowane mutacje u łubinu andyjskiego Lupinus mutabilis Sweet.”

Pracę naukową rozpoczęła w roku 1967 w Instytucie Ziemniaka w Młochowie. W latach 1976–1983 pracowała na stanowisku adiunkta jako kierownik Pracowni Genetyki. W okresie od 1983 do 1993 r. pracowała w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie, na stanowisku adiunkta jako kierownik Pracowni Gromadzenia Zasobów Genowych, a następnie kierownik Pracowni Genetyki i Mutagenezy. Od 1993 do 1998 r. pracowała w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 1994 r. jako zastępca dyrektora ogrodu ds. nauki. W 1998 r. została zatrudniona w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), od roku 2000 na stanowisku profesora nadzwyczajnego AR, a w roku 2002 otrzymała tytuł profesora, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Genetyki i Biotechnologii. 

W 1974 r. odbyła półroczny staż naukowy w Instytucie Hodowli Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen – Holandia, a w 1988 r. w Instytucie Agrobiotechnologii ENEA, Casaccia (Włochy) – stypendium IAEA/FAO Międzynarodowej Agencji Atomistyki. Dwukrotnie uczestniczyła w wyjeździe po 2 tygodnie w 2003 i 2008 r. na zaproszenie strony australijskiej – wizyta w Centre for Legumes in Mediterranean Agriculture of Western Australia (CLIMA).

W pracy naukowej zajmowała się badaniami genetyczno-hodowlanymi nad ziemniakiem, zbożami (żyto i pszenżyto) i łubinami. Zainteresowania badawcze koncentrowały się na problematyce dotyczącej: sposobów zwiększania zmienności genetycznej – międzygatunkowa hybrydyzacja, wykorzystania metody indukowania mutacji, próby adaptacji łubinu andyjskiego do warunków klimatu umiarkowanego, poszukiwania markerów molekularnych, wykorzystania biotechnologicznych metod kultur tkankowych w celu doskonalenia roślin uprawnych (linie podwojonych haploidów, mikrorozmnażanie, kultury zarodków mieszańców międzygatunkowych).

Opublikowała 203 prace, na które składają się prace oryginalne (97), artykuły przeglądowe (10), komunikaty naukowe (94) zarówno w języku polskim, jak i angielskim; autorka rozdziału w podręczniku pt. „Biologia ziemniaka”.

Promotor 40 prac magisterskich i 3 doktorskich, recenzent 15 prac doktorskich oraz 3 ocen dorobku i prac habilitacyjnych. Brała udział w pracach różnych Komitetów Redakcyjnych, między innymi „Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych” (jako członek Komitetu Redakcyjnego) oraz „Biuletynu Informacyjnego PTG”. Członek Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadry Naukowej. Kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym od roku 2006.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec