Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anna
Rząsa

Urodziła się 25 maja 1968 r. w Rzeszowie. Szkołę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące ukończyła w Rzeszowie. Studiowała na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1993 r. dyplom magistra inżyniera zootechniki. W październiku 1993 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Wydziału Zootechnicznego AR we Wrocławiu. We wrześniu 2001 r. została pracownikiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na stanowisku adiunkta w Katedrze Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej. Obecnie jest zatrudniona w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w roku 1998 na podstawie rozprawy pt. „Ustalenie optymalnego terminu kastracji knurków oraz wpływ tego zabiegu na użytkowość tuczną i rzeźną”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki – hodowla oraz nieswoista profilaktyka w chowie trzody chlewnej otrzymała w 2008 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ budowy anatomicznej gruczołu sutkowego loch lub zastosowania surowicy anty-H. somnus na wyniki odchowu prosiąt”.

Jest autorem lub współautorem 159 prac, w tym 50 rozpraw oryginalnych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wydanej w 2008 r. przez wydawnictwo UP we Wrocławiu książki pod redakcją W. Zawadzkiego pt. „Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt”. Wyniki prac prezentowała na konferencjach i kongresach krajowych oraz zagranicznych (m.in. w Uppsali, Bled, Lleidzie, Murcii, Bernburgu). Jest promotorem 4 prac magisterskich. Kierownik 2, wykonawca 10 projektów badawczych finansowanych przez KBN oraz wykonawca w 2 programach finansowanych ze źródeł zagranicznych.

Jej zainteresowania naukowe obejmują głównie zagadnienia związane z oceną różnych czynników wpływających na wyniki użytkowości rozpłodowej loch oraz wyniki odchowu prosiąt, monitorowaniem zdrowia trzody chlewnej i bydła oraz z oceną czynników wpływających na dobrostan zwierząt gospodarskich. Przez 6 miesięcy przebywała na stażach naukowych w Czechach i Szwecji na Uniwersytetach w Brnie i Lund. Została wyróżniona 5 nagrodami Rektora za działalność naukową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Zootechnicznych (w którym pełniła funkcję sekretarza Oddziału we Wrocławiu w latach 2001–2010) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec