Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józef
Ryznar

Urodził się 9 lipca 1936 r.w Bełzcu, pow. Złoczów. Wyższe studia inżynierskie odbył na Wydziale Rolniczym w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, a magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w 1971 r. Ukończył też 3-letnie Studium Podyplomowe z zakresu socjologii wsi na tejże Uczelni w 1990 r.

W 1978 r. na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu otrzymał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Próba określenia wpływu pracy instruktorskiej na proces upowszechniania postępu w rolnictwie”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu w 1992 r. na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. „Czynniki determinujące skuteczność pracy upowszechnieniowo-doradczej służb rolnych w gospodarstwach indywidualnych”. W 2000 r. nadano mu tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Jego specjalnością jest doradztwo rolnicze.

Odbył staże zagraniczne w Indyjskim Narodowym Instytucie Rolniczym w Delhi, Instytucie Rolniczym w Charkowie, Niemczech, FAO – Rzym (1998).

Pracę na Akademii Rolniczej we Wrocławiu podjął w 1982 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Doradztwa Rolniczego Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Od 1991 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu, a od 2001 do 2006 r. kierownika Katedry. W 2006 r. po 51 latach pracy przeszedł na emeryturę.

Do zasadniczych jego osiągnięć należy określenie skuteczności pracy doradczej służb rolnych w gospodarstwach indywidualnych oraz opracowanie sposobu obliczania kwalifikacji zawodowych. Metoda ta ma zastosowanie głównie w celach statystycznych i porównawczych.

Był promotorem 5 zakończonych doktoratów oraz 108 prac magisterskich. Opracował 3 skrypty i podręcznik pt. „Metody w szkoleniach doradztwa rolniczego” (1998). Dorobek naukowy obejmuje 118 oryginalnych prac twórczych, w tym 3 pozycje zwarte: „Pęgów – wieś dolnośląska”(2000), „Wielofunkcyjny rozwój Pęgowa”(2004), „Przydomowe ogrody w Pęgowie”(2010). Brał udział w 22 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz sześciokrotnie nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec