Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bożena
Różycka-Roszak

Urodziła się 10 lutego 1943 r. w Miechowie. Uczęszczała do X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Studiowała chemię na Politechnice Wrocławskiej i w 1967 r. uzyskała dyplom magistra inżyniera chemii.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w roku 1976 na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej na podstawie rozprawy pt. „Zastosowanie metody termochemicznej do badania mechanizmu niskotemperaturowej polikondensacji roztworowej” (promotor – prof. Eligia Turska). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1996 po przedłożeniu rozprawy pt. „Micelizacja i oddziaływanie z błonami modelowymi wybranych biologicznie czynnych amfifilowych czwartorzędowych soli amoniowych”. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 2000 r. profesora nauk biologicznych w dziedzinie biofizyki uzyskała w 2002 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 2007 r.

Odbyła 4 staże naukowe we Włoszech na Uniwersytecie w Parmie, w tym jeden dzięki stypendium przydzielonemu przez Wspólnotę Europejską w Brukseli w ramach „Cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European Countries” w roku 1993.

Jako visiting professor przebywała na Uniwersytecie w Bratysławie w 2003 r. oraz na Uniwersytecie w Parmie w latach 2004, 2006 i 2009 i wygłosiła tam cykle wykładów.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pracuje od roku 1977. W latach 1997–2003 była kierownikiem Katedry Fizyki i Biofizyki.

Sekretarz (1983–1986), członek (2001–2004) Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Sekretarz (1987–1990), przewodnicząca (1996–1997 i 2005–2008), a obecnie wiceprzewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. W latach 1987–2010 sekretarz Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wrocławskiego Oddziału PAN.

Brała czynny udział w organizacji 8 międzynarodowych szkół pod nazwą „Biophysics of Membrane Transport” i jednej z nich (1997) była dyrektorem.

Promotor 5 i recenzent 3 prac doktorskich. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 55 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swoich prac prezentowała na zagranicznych konferencjach i kongresach (Liblice, Clermont-Ferrend, Praga, Pleven, Como, Varna, Nowy Orlean, Monachium, Alicante, Genua) oraz licznych konferencjach międzynarodowych.

Jej zainteresowania naukowe skupiają na zagadnieniach związanych z biofizyką błon modelowych, a w szczególności na badaniach molekularnego oddziaływania biologicznie czynnych surfaktantów z modelowymi błonami. Przedmiotem badań są jedno- i dwułańcuchowe (typu gemini) surfaktanty jonowe oraz niejonowe surfaktanty cukrowe. Do najważniejszych osiągnięć naukowych należą badania przyczyniające się do wyjaśnienia roli przeciwjonów oraz różnych grup funkcyjnych badanych związków w biologicznej aktywności związków amfifilowych.

Wyróżniona 16 nagrodami Rektora oraz medalem (2005) „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec