Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zdzisław
Pogodziński

Urodził się 11 marca 1932 r. w Radomiu. Pracę doktorską pt. „Niektóre zagadnienia wodne w planowaniu przestrzennym terenów wiejskich” obronił w roku 1968 na Wydziale Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w roku 1976 na podstawie rozprawy pt. „Planowanie przestrzenne terenów wiejskich”. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1992 r.

Pracę na Uczelni rozpoczął w 1960 r. Był współtwórcą kierunku budownictwo. W latach 1975–1979 był prodziekanem, a 1979–1981 dziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. W latach 1989–1999 dyrektor Instytutu Budownictwa Rolniczego. Wieloletni członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN.

Od połowy lat 60. uczestniczył w realizacji wieloletnich zespołowych tematów badawczych w ramach problemów węzłowych, rządowych i resortowo-branżowych oraz w pracach wykonanych na potrzeby jednostek

gospodarki narodowej. Był inicjatorem i organizatorem badań, ich kierownikiem naukowym, autorem metodyki oraz współuczestnikiem realizacji. Wyniki pięciu opracowań wykorzystane zostały w praktyce.

Opublikował 14 oryginalnych prac twórczych, 2 monografie, 5 podręczników i skryptów. Wypromował 4 doktorów.

Otrzymał trzykrotnie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 9 nagród Rektora.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.

Zmarł w 1999 r. Pochowany został na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec