Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Peroń

Urodził się 5 maja 1941 r. w Dąbrowie Górniczej. Studia na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1967, uzyskując dyplom magistra inżyniera ze specjalnością technologia przemysłu rolnego.

Pracę zawodową na stanowisku technologa stażysty rozpoczął w październiku 1967 r. w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Kątach Wrocławskich. Po odbyciu rocznego stażu produkcyjnego pełnił tam kolejno funkcje: starszego technologa, starszego asystenta, kierownika Laboratorium Badawczego Przemysłu Ziemniaczanego. We wrześniu 1972 r., po rozwiązaniu umowy z ZPZ „Kąty”, podjął pracę w Technikum Rolniczym w Krzyżowicy k. Wrocławia na stanowisku nauczyciela mechanizacji rolnictwa. Pracując w Technikum, ukończył równocześnie Podyplomowe Studia Mechanizacji Rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

W roku 1974 został zatrudniony w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu jako starszy asystent. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w roku 1981 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, po przedłożeniu rozprawy pt. „Wymiana masy podczas suszenia wycierki ziemniaczanej w modelu suszarki bębnowej”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 1996 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza procesu suszenia wycierki ziemniaczanej na kulach inertu”. Od 1999 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Rolniczej.

W 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej od 1994 r., oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego od 1997 r.

Jest promotorem 5 rozpraw doktorskich, 90 prac magisterskich, recenzentem 1 rozprawy habilitacyjnej, 11 prac doktorskich, 2 podręczników naukowych, 2 wniosków o tytuł naukowy profesora, 16 publikacji naukowych, 6 projektów badawczych (grantów). Jego dorobek naukowy obejmuje 218 publikacji, których jest autorem lub współautorem, w tym 108 oryginalnych prac twórczych. Jest współautorem 2 skryptów z zakresu techniki cieplnej oraz niekonwencjonalnych źródeł energii.

Jest specjalistą z zakresu suszarnictwa płodów rolnych i żywności. Autor i współautor 1 opatentowanego wzoru użytkowego, 2 wniosków racjonalizatorskich i 31 ekspertyz.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Za Zasługi dla Wydziału Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony 13 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec