Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krystyna
Panek

Urodziła się 12 stycznia 1936 r. w Rawiczu. Tam też w 1953 r. ukończyła szkołę średnią. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w 1959 r. Pracowała 10 lat w produkcji i administracji rolniczej. W grudniu 1969 r. podjęła pracę na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Ekologii Roślin, obecnie Katedry Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska.

W 1975 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zmienność cech morfologicznych i plonu pszenicy ozimej i jarej pod wpływem nawadniania oraz zróżnicowanego nawożenia” (promotor – dr hab. inż. Stanisław Bieszczad). W październiku tego roku awansowała na stanowisko adiunkta.

W 1994 r. habilitowała się na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska na podstawie rozprawy pt. „Działanie i współdziałanie usłonecznienia, temperatury i opadów na plonowanie zbóż jarych w Polsce.”

Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest ocena sposobu i stopnia oddziaływania przyrodniczych i agrotechnicznych czynników siedliska na różnicowanie plonów i cech plonotwórczych roślin uprawnych, przede wszystkim zbóż. Dla 12 głównych roślin uprawnych zorganizowała komputerowy bank informacji obejmujący kilka tysięcy danych o plonach i warunkach, w których je uzyskano. Zainicjowała także prace nad stworzeniem pakietu programów statystycznych, które znalazły zastosowanie w opracowywaniu wyników wieloletnich doświadczeń wieloczynnikowych. W latach 1986–1990 była krajowym koordynatorem II programu rządowego.

Jej dorobek naukowy obejmuje 46 publikacji, z czego 17 to prace indywidualne, wśród których 2 to rozdziały w monografiach pt. „Potrzeby wodne roślin uprawnych” i „Czynniki plonotwórcze – plonowanie roślin” pod redakcją J. Dzieżyca. Jest także autorką lub współautorką 18 prac nieopublikowanych. Była współorganizatorem 10 sympozjów naukowych. Odbyła 2 krótkoterminowe staże naukowe w RFN i Austrii.

Została wyróżniona 2 nagrodami Ministra MEN oraz 11 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec