Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Adam
Pałczynski

Urodził się 14 listopada 1926 r. w Złoczowie w woj. tarnopolskim. Do wybuchu wojny skończył w rodzinnym mieście dwie klasy gimnazjum. Po wojnie ukończył liceum w Jarosławiu. W 1947 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, gdzie w 1953 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1961 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Łąki i pastwiska Bieszczadów Zachodnich – studia geobotaniczno-gospodarcze”, stopień doktora habilitowanego w 1971 roku na podstawie monografii pt. „Bagna Jaćwieskie – pradolina Biebrzy”.

Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1988 r.

Po doktoracie poświęcił się prawie całkowicie problematyce torfoznawczej. Jego prace dotyczyły ekologii torfów i torfowisk. Był m.in. współautorem nowoczesnej genetycznej klasyfikacji torfów środkowoeuropejskich. Zrekonstruował subfosylne zbiorowiska roślinne Bagien Biebrzańskich, opracował koncepcję dwukierunkowej strefowości ekologicznej torfowisk dolin rzecznych. Już od 1968 r. podejmował wysiłki objęcia prawną ochroną Bagien Biebrzańskich. Od 1990 r. był przewodniczącym pierwszej Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego. Niestety, nie doczekał już utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Brał udział m.in. w Międzynarodowych Kongresach Torfowych (Praga, Budapeszt-Kesthely, Otamieni-Helsinki, Poznań, Leningrad), sympozjach botanicznych i ekologicznych (m.in. Wielka Brytania, Holandia, Stany Zjednoczone – Floryda).

W latach 1981–1985 był prodziekanem, a w latach 1986–1988 dziekanem Wydziału Rolniczego. W latach 1966–1974 był członkiem Komitetu Melioracji, Łąkarstwa i Torfoznawstwa PAN, a od 1991 r. przewodniczącym Komitetu Ochrony Przyrody PAN.

Współautor podręczników i książek: „Atlas botaniczny”, „Botanika”, „Nasza przyroda. – woj. wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie”, współautor podręcznika pt. „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego”. Autor „Przewodnika do ćwiczeń terenowych z botaniki” oraz książki pt. „Bagna Biebrzańskie”. Dorobek naukowy obejmuje ponad 60 prac drukowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.

Za działalność naukową i dydaktyczną wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność konspiracyjną w okresie okupacji hitlerowskiej (żołnierz 9 pułku Armii Krajowej im. Ziemi Zamojskiej) odznaczony przez Komisję Odznaczeń Rządu Polskiego na emigracji Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska Polskiego.

Zmarł 1 stycznia 1992 r. Pochowany został w Alei Żołnierzy AK na cmentarzu Św. Rodziny na Sępolnie we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec