Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Julian
Paluch

Urodził się 19 lutego 1940 r. w Bukownicy. W roku 1943 wysiedlony przez okupanta do obozów przejściowych w Zwierzyńcu i Zamościu, a następnie do gospodarstwa Niemca nasiedlonego we wsi Hyże koło Zamościa. Technikum Melioracji Wodnych w Szczecinie Zdrojach ukończył w 1959 r. W roku 1965 ukończył Wydział Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu – uzyskując dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych, zaś w 1969 r. tytuł inżyniera urządzeń sanitarnych na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.

Asystenckie Studia Przygotowawcze odbył w Pracowni Rolniczego Wykorzystania Ścieków Katedry Melioracji Rolnych i Leśnych, gdzie pracował jako asystent, starszy asystent i adiunkt. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał w 1972 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu za pracę pt. „Kształtowanie się odpływów z terenów nawadnianych ściekami”. Od 1974 do 2000 r. pracował w Instytucie Kształtowania, a następnie Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu na stanowisku adiunkta (do 1988 r.), docenta (do 1996 r.) i profesora IOŚ (od 1996 r.).

W roku 1986 za dorobek naukowy i rozprawę pt. „Oczyszczanie ścieków miejskich w środowisku glebowym” na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.W 1998 r. podjął pracę w Akademii Rolniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2003 otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.

Swoje dociekania naukowe skoncentrował na badaniach procesów oczyszczania ścieków w środowisku glebowym jako skutecznym sposobie rozwiązywania problemów dotyczących ochrony wód na drodze zamykania obiegu materii przez środowisko glebowe oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w ramach szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Jego dorobek naukowy składa się z ponad 130 oryginalnych prac naukowych, 1 patentu i 1 zgłoszenia patentowego, ponad 217 opracowań studialnych, projektowych, ekspertyz i opinii technicznych, operatów wodno-prawnych i ocen oddziaływania na środowisko, sprawozdań z prac naukowo-badawczych; sporządził 5 ocen projektów badawczych dla „Czech Science Fundation”, 48 recenzji projektów badawczych dla KBN, kilkadziesiąt recenzji wydawniczych, kierował pracami badawczymi w ramach Fundacji Marii Skłodowskiej-Curie we współpracy z amerykańską agencją ochrony środowiska US EPA, dwukrotnie był kierownikiem autorskiego i dwóch promotorskich grantów KBN oraz pierwszym i drugim wykonawcą w dwóch następnych.

Wypromował 3 doktorów (jeden z nich w 2009 r. uzyskał już stopień dr. hab.), opracował ocenę dorobku i rozprawy habilitacyjnej oraz 9 recenzji rozpraw doktorskich. Był promotorem 3 prac inżynierskich i ponad 65 prac i 90 ocen prac magisterskich. Opracował liczne opinie techniczne dla sądów cywilnych we Wrocławiu i Kaliszu.

W latach 1994–2009 brał czynny udział w pracach Komisji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, szeregu organizacji zawodowych i naukowo-technicznych. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze, jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu oraz biegłym z listy wojewody wrocławskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i biegłym w zakresie postępowań wodno-prawnych, a także rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec