Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zygmunt
Owsiak

Urodził się 23 marca 1949 r. w Żaganiu. Do szkoły podstawowej, a następnie III Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał we Wrocławiu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Nitrze (Słowacja). Bezpośrednio po ich ukończeniu podjął pracę w Instytucie Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie jest zatrudniony do chwili obecnej. W roku 1980 uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu za pracę doktorską pt. „Badania trwałości lemieszy kombajnu ziemniaczanego”. W 1992 r. przedstawił Radzie Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie rozprawę habilitacyjną pt. „Badania zużycia wybranych narzędzi rolniczych skrawających glebę” i otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej. W roku 1995 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w 1999 r. nadano mu tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Badania naukowe obejmują problematykę eksploatacji maszyn rolniczych, optymalizacji ich konstrukcji oraz agrofizyki ośrodka glebowego. Podstawowe zainteresowania badawcze koncentrują się na relacji narzędzie skrawające – ośrodek glebowy i ujmują kompleksowo problem zużycia narzędzi pracujących w glebie i sił na nie działających z uwzględnieniem zagadnień z zakresu mechaniki gleby. Opracował także podstawy metodologii pomiaru i modelowania procesów zużycia narzędzi skrawających glebę oraz metody zwiększania ich trwałości.

Opublikował dotychczas 73 oryginalne prace twórcze, 39 artykułów naukowych, 2 monografie i 3 skrypty oraz jest współautorem 6 patentów i wzorów użytkowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej i Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.

Był promotorem ponad 90 prac magisterskich i 3 prac doktorskich oraz recenzentem 6 prac doktorskich, 3 habilitacyjnych, 4 wniosków o tytuł profesora oraz ponad 100 publikacji naukowych. Jego działalność dydaktyczna dotyczy głównie zagadnień związanych z budową, teorią działania, konstrukcją i projektowaniem maszyn rolniczych.

Za swą działalność naukową i dydaktyczną był 12-krotnie wyróżniany nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec