Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Oszmiański

Urodził się 9 października 1950 r. w Prostiach k. Nieświeża. Szkołę podstawową ukończył w Drawnie, a liceum ogólnokształcące w Choszcznie. W latach 1970–1975 studiował w Akademii Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Technologii Żywności. Doktoryzował się w 1983 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Zmiany związków fenolowych w produkcji i przechowywaniu koncentratu soku jabłkowego”. Promotorem pracy doktorskiej był doc. dr hab. Jerzy Sożyński. W 1990 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w ART w Olsztynie, przedstawiając rozprawę habilitacyjną pt. „Przemiany enzymatyczne związków fenolowych w układach modelowych i ekstraktach owocowych”, a w 1998 r. stopień naukowy profesora nauk rolniczych z zakresu technologii żywności. Specjalność naukowa – technologia surowców roślinnych, technologia owoców i warzyw; dziedzina i dyscyplina naukowa – nauki rolnicze, technologia żywności i zywienia. Odbył staże zagraniczne w Institut Nationale de la Recherche Agronomique w Montpellier (1983, 1986, 1987, 1994) i Narbonne we Francji (ponad dwa lata), a także w USA na Cornell University Geneva New York (jeden rok). Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1977 r. został mianowany na stanowisko asystenta, w 1980 – starszego asystenta, w 1984 – adiunkta, w 2004 r. profesora zwyczajnego w Katedrze Technologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Od 1992 roku jest jej kierownikiem. Od 2008 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk; od 2007 r. członkiem Rady Naukowej ds. Suplementów Diety przy Państwowej Inspekcji Sanitarnej; w latach 2003–2006 należał do Rady Naukowej IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Technologów Żywności oraz stały współpracownik redakcji czasopisma „Przemysł Spożywczy”.

Wypromował 9 doktorantów, w tym 2 osoby uzyskały za pracę doktorską nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Opiekował się 57 pracami magisterskimi. Wykonał 7 recenzji na stanowisko i tytuł profesora, 12 recenzji w przewodach prac habilitacyjnych i 18 prac doktorskich.

Dorobek naukowy obejmuje 370 opracowań naukowych, z tego 157 pozycji zaliczono do opublikowanych oryginalnych prac twórczych; około połowa z nich ukazała się w renomowanych czasopismach zagranicznych o szerokim zasięgu międzynarodowym. Prace Profesora są znane i cytowane za granicą. Science Citation Index z lat 1990–2009 podaje liczbę 629 cytowań zagranicznych jego publikacji. Uczestniczył w 14 międzynarodowych konferencjach naukowych. W swoim dorobku posiada 8 patentów. Jest współautorem 2 i autorem 1 skryptu, podręcznika akademickiego – R. Zadernowski, J. Oszmiański pt. „Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw” wydanego przez Wydawnictwo AR-T Olsztyn (1994) oraz rozdziałów w 2 książkach, w tym w 1 zagranicznej.

Jest znanym krajowym i zagranicznym specjalistą z zakresu badań związków fenolowych w produktach owocowych i warzywnych, ich właściwości przeciwutleniających. Uczestniczył w 6. programie Unii Europejskiej FLAVO.

Za działalność naukowo-badawczą był 18-krotnie wyróżniany nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”. W 1998 r. otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN
w dziedzinie technologii żywności.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec