Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bożena
Obmińska-Mrukowicz

Urodziła się 18 kwietnia 1954 r. we Wrocławiu. Studia wyższe rozpoczęła w 1973 r. na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu i ukończyła je z wyróżnieniem w 1978 r., uzyskując dyplom lekarza weterynarii. W 1978 r. rozpoczęła pracę w Katedrze Farmakologii i Toksykologii – początkowo w charakterze asystenta, od 1981 r. na stanowisku starszego asystenta i od 1986 r. na stanowisku adiunkta. W latach 1997–2009 zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a od lipca 2009 r. do chwili obecnej jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego.

Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 1985 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ kompleksowego połączenia miedzi (C-79) na wskaźniki odporności u królików normotermicznych i gorączkujących”. W 1992 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych z zakresu farmakologii po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Immunomodulujące właściwości dwuetylodwutiokarbaminianu sodowego w warunkach pobudzenia i supresji układu odpornościowego”. Za pracę habilitacyjną została wyróżniona w 1993 r. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych.

Dorobek naukowy Profesor obejmuje 173 pozycje, w tym 78 oryginalnych prac doświadczalnych oraz 95 doniesień na kongresy i sympozja naukowe. Jej głównym kierunkiem badawczym jest immunofarmakologia doświadczalna niesterydowych leków przeciwzapalnych, immunomodulatorów syntetycznych i naturalnych oraz selektywnych, a także nieselektywnych inhibitorów fosfodiesterazy i inhibitorów aminopeptydazy N. Badania dotyczyły określenia wpływu leków immunotropowych na układ odpornościowy prawidłowy, stymulowany antygenami grasiczozależnymi i grasiczoniezależnymi lub infekcję bakteryjną oraz układ odpornościowy poddany immunosupresji farmakologicznej czy ostremu stresowi. Prowadziła też badania dotyczące oceny wpływu leków przeciwbakteryjnych (antybiotyków i fluorochinolonów) oraz leków przeciwpasożytniczych z grupy endektocydów i permetryn na układ odpornościowy. Obecnie prowadzi badania określające bezpieczeństwo oraz działanie immunomodulujące biopreparatów uzyskanych z treści jaj.

Wypromowała 3 doktorów nauk weterynaryjnych, Była recenzentem 3 rozpraw doktorskich oraz dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego 2 kandydatów do tytułu naukowego profesora nauk weterynaryjnych.

Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie w języku polskim i angielskim zajęć (wykładów i ćwiczeń) dla studentów polskich i obcokrajowców kierunku weterynaria z przedmiotu farmakologia weterynaryjna. Jest autorem i prowadzi zajęcia z przedmiotu fakultatywnego psychofarmakologia weterynaryjna oraz uczestniczy w prowadzeniu zajęć z przedmiotów fakultatywnych farmakologia kliniczna psów i kotów oraz zwierzęta doświadczalne i metody alternatywne. Jest również wykładowcą na podyplomowych studiach specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii z zakresu chorób drobiu i ptaków ozdobnych, rozrodu zwierząt oraz higieny zwierząt rzeźnych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, w którym pełniła funkcje sekretarza (1986–1995) oraz wiceprzewodniczącej Oddziału Wrocławskiego (1995–2001). Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W 1994 r. powołana została i wpisana na listę ekspertów Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej Klinicznej z zakresu immunologii weterynaryjnej w specjalności immunofarmakologia. W 1993 r. została powołana przez Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na członka Komisji Nauk Rolniczych Oddziału PAN we Wrocławiu. W 2007 r. wybrano ją na członka Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN (2007–2010). Od 2008 r. jest członkiem VI kadencji Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (2008–2012). Powołana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu (2000–2004, 2004–2006, 2006–2009, 2010–2013). Od 2009 r. należy do Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU. W latach 1999–2002 pełniła funkcję Uczelnianego Koordynatora do wprowadzenia na uczelni Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych (ECTS) dla studentów, który jest realizowany w ramach programu unijnego Erasmus/Sokrates.

W latach 1996–2002 (dwie kadencje) była prodziekanem ds. studenckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w latach 2002–2008 (dwie kadencje) pełniła funkcję dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 1 września 2003 r. do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Zakładu Farmakologii i Toksykologii, Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii. Od 2002 r. wchodzi w skład Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, obecnie III kadencja (2008–2012).

W 2000 r. została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2005 r. odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec