Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krzysztof
Nyc

Urodził się 13 września 1939 r. w Leżajsku, woj. podkarpackie. Tam uczęszczał do liceum ogólnokształcącego. Studia wyższe ukończył w 1963 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął w Rejonowym Przedsiębiorstwie Robót Wodno-Melioracyjnych we Wrocławiu, na stanowisku inżyniera, a następnie kierownika budowy. W grudniu 1964 r. przeszedł do pracy w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Tam na Wydziale Melioracji Wodnych uzyskał kolejno stopnie naukowe: w 1971 r. doktora nauk technicznych po obronie pracy pt. „Potrzeby wodne oraz wskaźniki techniczno-eksploatacyjne nawodnienia deszczownianego”, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie rozprawy nt. „Sterowanie zasobami retencji gruntowej w dolinach rzek nizinnych”.

W 1987 r. został mianowany docentem, a w 1992 r. profesorem nadzwyczajnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W październiku 1995 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W marcu 2001 r. otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1987–1990 pełnił funkcję prodziekana na kierunku inżynieria środowiska. Od 1989 r. sprawuje obowiązki kierownika Zakładu Eksploatacji Systemów Melioracyjnych, a w latach 1991–1994 oraz 1997–2000 zastępcy dyrektora Instytutu Melioracji i Kształtowania Środowiska. Odbył szereg staży naukowych i wyjazdów konsultacyjnych do Czech, Słowacji, Niemiec, Jugosławii, Francji, na Łotwę, do Holandii i Izraela.

Jego dorobek naukowy stanowią 333 pozycje, z tego 132 to oryginalne opublikowane prace twórcze (w tym 7 współautorskich opracowań podręcznikowych); pozostałe niepublikowane 201 pozycji to obszerne opracowania studialno-badawcze i projektowe oraz raporty z badań naukowych i ekspertyzy. Działalność naukowa dotyczy głównie problematyki doskonalenia eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych oraz metod nawadniania, optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie a także stosowania zasobooszczędnych systemów nawadniania. Wiele prac ma na celu określenie potrzeb wodnych roślin w różnych warunkach środowiskowych oraz dotyczy wyników badań bilansu wodnego małych zlewni rolniczych i kształtowania małej retencji, a także ochrony jakości wód.

Był promotorem 5 prac doktorskich (z tego 1 obywatela Syrii) oraz ponad 100 magisterskich. Wykonał 7 recenzji prac doktorskich, z tego 1 za granicę (Czechy), 10 ocen dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej, 12 ocen dorobku w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora oraz 4 oceny dotyczące powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych: Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN (sekretarz naukowy – 2 kadencje oraz wiceprzewodniczący Komitetu – 2 kadencje), Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT (wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, wiceprzewodniczący Sekcji Głównej Melioracji i Ochrony Środowiska), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, wiceprezes Zarządu Głównego). Jest członkiem honorowym SITWM-NOT oraz PTIE. Był współorganizatorem, a następnie organizatorem trzech ogólnopolskich konferencji naukowych nt. „Usprawnienie eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych”. Był też współorganizatorem kilku innych konferencji naukowo-technicznych. Przez kilka kadencji wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach k. Warszawy. Od stycznia 2010 r. został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nowo utworzonego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (2010−2014). Od 2004 r. jest członkiem Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”, Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Złotą Odznaką Honorową NOT, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, statuetką „Laur Wydziału V PAN za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych”, a także wieloma nagrodami Rektora.

Zmarł 7 stycznia 2021 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Krępicach, gmina Miękinia

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec