Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Rudolf
Niemczuk

Urodził się 7 stycznia 1913 r. w Kozłowie (woj. tarnopolskie). Szkołę podstawową i średnią ukończył we Lwowie. W roku 1938 rozpoczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, które kontynuował podczas okupacji na Tierärztliche Fachkurse. Studia weterynaryjne ukończył we Wrocławiu na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej i w 1950 r. otrzymał dyplom lekarza weterynarii. W latach 1946–1947 pracował w charakterze demonstratora w Katedrze Hodowli Pszczół kierowanej przez dr. inż. Leo-narda Webera. Następnie zatrudniony był na stanowisku młodszego, później starszego asystenta w Katedrze Hodowli Małych Zwierząt Użytkowych. W roku 1954 został adiunktem w Katedrze Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1959 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ sulfonamidów i antybiotyków na Bacillus larvae White in vitro i in vivo”.

W roku 1961 przeszedł do pracy w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu na stanowisko kierownika Oddziału Zwalczania Chorób Owadów Użytkowych, pracując jednocześnie na ½ etatu w Katedrze Epizootiologii, gdzie do roku 1966 prowadził zajęcia z zakresu chorób owadów użytkowych.

W roku 1968 został mianowany samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym, a w roku 1973, pismem Ministra Rolnictwa, powołany został na stanowisko docenta w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu. Pracując do przejścia na emeryturę w roku 1982 w Pracowni Badania Chorób Owadów Użytkowych Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, ściśle współpracował z terenową służbą weterynaryjną oraz ze związkami pszczelarskimi. Brał udział w szkoleniu kadr weterynaryjnych w zakresie chorób pszczół, prowadził liczne szkolenia pszczelarzy i konsultacje terenowe. Jego dorobek naukowy liczy około 100 publikacji zamieszczanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brał też udział w kongresach i sympozjach pszczelarskich, krajowych i zagranicznych.

Zmarł 15 listopada 1993 r. Spoczywa na cmentarzu Św. Rodziny na Sępolnie we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec