Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Małgorzata
Narkiewicz-Jodko

Urodziła się 1 listopada 1938 r. w Cieszynie. Studia wyższe ukończyła w 1961 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. W roku 1970 na tym samym Wydziale otrzymała stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Badania zasiedlania przez grzyby nasion koniczyny czerwonej przechowywanych bez dostępu powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków patogenicznych” (promotor – prof. dr Wanda Truszkowska). W 1986 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie fitopatologii po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Wartość siewna trzech zbóż w aspekcie fitopatologicznym”.

Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymała w 1998 r. Specjalność naukowa – technologia żywności, zdrowotność zbóż, przechowalnictwo, technologia zbóż. Odbyła 4 staże w placówkach naukowych Danii, Holandii, ZSRR oraz NRD.

Od roku 1991 pracowała w Katedrze Technologii Zbóż Wydziału Technologii Żywności: adiunkt (1991–1992), profesor nadzwyczajny AR (1993–1998). Pełniła funkcję kierownika Katedry (1991–1993), a także wchodziła w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (1996–2002 – zastępca przewodniczącego, 2002–2008 – przewodniczący) oraz komitetu redakcyjnego Zeszytów Naukowych AR – Technologia Żywności w latach 1997–2000. W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin zajmowała kolejno stanowiska adiunkta (1970–1986) i docenta (1987–1990), a także była zastępcą kierownika Zakładu Biologii Przechowalnictwa Nasion (1986–1990) i kierownikiem Pracowni Patologii Nasion (od 1984–1990).

W Polskim Towarzystwie Fitopatologicznym: sekretarz (1971–1984), zastępca przewodniczącego (1984–1996), przewodniczący (1996–2005). 

Ponadto jest członkiem w towarzystwach European Foundation for Plant Pathology (od 1990 r.) oraz International Society for Plant Pathology (od 1987 r.).

Była promotorem 1 pracy doktorskiej, recenzentem 1 doktoratu oraz opiekunem 53 prac magisterskich.

Dorobek naukowy liczy 177 pozycji, w tym 122 prace opublikowane (69 oryginalnych prac twórczych, 48 komunikatów i 5 innych prac). Była krajowym kuratorem w ramach RWPG oraz FAO/UNDP. Otrzymała 5 nagród Dyrektora IHAR-u, 2 Rektora AR, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności.”

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec