Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Agnieszka
Mironowicz

Urodziła się 26 lutego 1939 r. w Warszawie. Świadectwo dojrzałości uzyskała w I Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a studia ukończyła na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemicznym.

W roku akademickim 1962–1963 rozpoczęła pracę zawodową w Katedrze Chemii Ogólnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Początkowo włączyła się w badania nad syntezą steroidów, prowadzone przez prof. Mariana Kocóra. Pracę doktorską pt. „Wpływ geminalnych grup metylowych przy C-4 na przebieg reakcji w pierścieniu B związków steroidowych” (promotor – prof. Irena Małunowiczowa) obroniła w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej, uzyskując stopień doktora nauk chemicznych.

Zainteresowania naukowe w zakresie biotransformacji rozwinęła w zespole prof. Antoniego Siewińskiego. Uczestniczyła i prezentowała wyniki swoich prac na szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji i sympozjów naukowych. Opublikowała 15 oryginalnych prac twórczych i 6 patentów. Pracę habilitacyjną pt. „Wykorzystanie komórek roślinnych do biotransformacji ksenobiotycznych, strukturalnie zróżnicowanych związków chemicznych” obroniła na Wydziale Technologii Żywności, uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W 1980 r. była przewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Instytucie Podstaw Chemii. Była członkiem Senatu jako delegat pomocniczych pracowników nauki Wydziału Technologii Żywności w latach 1981–1985 oraz Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uczelni od 1996 r.

Za badania naukowe, a także za pracę dydaktyczną otrzymała 14 nagród Rektora, jedną Ministra, Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec