Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zygmunt
Mikołajczak

Urodził się 30 kwietnia 1928 r. w Polwicy, w powiecie Środa Wielkopolska. Naukę w szkole podstawowej przerwał wybuch wojny w 1939 r. Liceum ogólnokształcące ukończył w 1948 r. w Środzie Wlkp. W 1949 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera rolnictwa przeniósł się na studia magisterskie do Wrocławia, które ukończył w 1955 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1965 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Możliwości prowadzenia gospodarki pastwiskowej na lekkich madach nadodrzańskich w świetle ścisłych doświadczeń polowych”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1975 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Nawożenie pastwisk azotem w warunkach Dolnego Śląska”.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 r.

Odbył staże naukowe krótkoterminowe w NRD (Uniwersytet w Lipsku), Finlandii (Uniwersytet Helsinki), Austrii (Stacja Górska – Gumpenstein), Jugosławii (Uniwersytet – Nowy Sad), Czechosłowacji (Czeskie Budziejowice i Bańska Bystrzyca), Niemczech (uniwersytety w Kolonii, Gissen i Monachium).

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. nauki (1981–1993), członek Senatu AR (1981–1989), przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziałowej i Uczelnianej (1981–1994), sekretarz Komitetu Uprawy Roli i Roślin PAN (1983–1990), sekretarz (1982–1986) i wiceprzewodniczący (1987–1997) VII Oddziału WTN we Wrocławiu oraz sekretarz Komisji Rolnictwa PAN Oddział we Wrocławiu od 1993 r.

Promotor 3 doktoratów oraz 105 prac magisterskich. Wykonał 12 recenzji prac doktorskich, 5 habilitacyjnych, 7 opinii dorobku naukowego na profesora oraz ponad 100 recenzji prac naukowych.

Autor i współautor 5 podręczników dla techników rolniczych: „Użytki zielone pasza latem i zimą” (1983), „Trwałe użytki zielone” (1987), „Gospodarka pastwiskowa” (1988), „Produkcja pasz, na użytkach zielonych” (1998), „Stan i perspektywy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w Sudetach” (1990).

Opublikował 84 prace naukowe i 101 prac popularnonaukowych.

Znany specjalista z zakresu gospodarowania na użytkach zielonych nizinnych i górskich Dolnego Śląska.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz 6 innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, a także wyróżniony 20 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec