Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Joanna
Mąkol

Urodziła się 20 lipca 1964 r. we Wrocławiu. Uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Rozpoczęła studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę magisterską wykonała w Katedrze Zoologii AR. W tej samej Katedrze została zatrudniona 1 grudnia 1988 r. Stopień doktora nauk biologicznych w dziedzinie biologii uzyskała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w 1998 r., na podstawie rozprawy pt. „Trombidiidae (Acari, Actinedida, Trombidioidea) Polski”. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała w 2008 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. zatrudniona została na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z systematyką, taksonomią, biologią i ekologią roztoczy z grupy Parasitengona terrestria.

Odbyła staże badawcze i stypendia w placówkach naukowych Polski, Węgier, Niemiec, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Włoch i Francji.

Pełniła funkcję koordynatora Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych (ECTS) na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt (2000–2005), członek Rektorskiej Komisji ds. Współpracy z Gospodarką Krajową i Zagranicą (2000–2008) oraz Rady Naukowej Międzywydziałowego Instytutu Nauk Przyrodniczych (od 2008 r.). W 2009 r. pełniła funkcję kierownika Katedry Zoologii i Ekologii, od 1 października 2009 r. jest dyrektorem Instytutu Biologii.

Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Akarologicznego. Od 2008 r. zasiada w Radzie Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma „Annales Zoologici”

W dotychczasowym dorobku posiada 51 publikacji oryginalnych, w tym 20 prac opublikowanych w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Report.

Wypromowała 1 doktora. Sprawowała opiekę nad 7 pracami magisterskimi.

Od 2009 r. jest kierownikiem Grantu Zespołowego MNiSW pt. „Strategie życiowe Trombidioidea (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) na tle pokrewieństw analizowanych na podstawie cech molekularnych”. Uczestniczyła w 9 krajowych i 6 międzynarodowych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty i prezentując postery.

Czterokrotnie otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za działalność naukową i organizacyjną.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec