Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Adam
Malicki

Urodził się 28 lipca 1955 r. w Brzegu. Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach 1975–1980. Po uzyskaniu dyplomu odbył staż w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Szczecinie. W październiku 1981 r. został pracownikiem Katedry Higieny Produktów Zwierzęcych (obecnie Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta). Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1989 r., doktora habilitowanego w 2005 r. Od 2007 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta.

Prowadzi badania z zakresu higieny i mikrobiologii żywności, jakości mikrobiologicznej surowców i gotowych produktów spożywczych, badania nad możliwością wykorzystania ubocznych artykułów uboju, wysokich ciśnień hydrostatycznych w uzyskaniu dobrej jakości mikrobiologicznej produktów spożywczych oraz bezpieczeństwa mikro-biologicznego preparatów uzyskiwanych z jaj kurzych.

Autor kilkunastu patentów, w tym 2 patentów europejskich i 1 kanadyjskiego. Współautor książki pod redakcją T. Trziszki „Jajczarstwo. Nauka, Technologia, Praktyka”. Jest autorem lub współautorem 170 prac, w tym 70 oryginalnych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Odbył staże w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Brnie (1986), Instytucie Przemysłu Mięsnego w Magdeburgu (1988), Wyższej Szkole Rolniczej w Debreczynie 4-krotnie w latach 1988–1990.

Ekspert „Polservice” w zakresie higieny produktów, w Dublinie, Irlandia (1989).

Za działalność naukową otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2002, Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Polagra-88 (Poznań 1988), Złoty Medal na wystawie Agrokomlex-88 (Nitra, Czechosłowacja) oraz 4 nagrody Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, w którym pełni funkcję skarbnika oddziału we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec